P-Lamotrigin

Publicerad: 2023-11-29 12:24 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min, plasma avhälls till nytt rör ( art.nr. 6610).
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i 2 - 8 ºC och 4 veckor i ≤ -18 ºC.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Måndag-Fredag

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

60,00kr (internt),73,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiinitervall
Epilepsi 10-50 (dalvärde) µmol/L
Bipolär sjukdom 5-24 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Lamotrigin (P-) DokID 204913     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Lamotrigin används i behandling av epilepsi och bipolär sjukdom (1). Lamotrigin absorberas snabbt från magtarmakanalen och är proteinbundet till ca 55% i plasma. Lamotrigin metaboliseras huvudsakligen genom glukuronidering. Samtidig användning av läkemedel som hämmar glukuronidering (bl a valproat, sertralin) leder till minskad metabolism och ökad serumkoncentration av Lamotrigin medan estradiol och östrogenliknande substanser bl.a. ökar metabolismen (2,3). Halveringstiden är 15-35 timmar vid monoterapi. Lamotrigin-clearance är högre hos gravida och barn medan den är lägre hos äldre.
Etablering och användning av individuella terapiintervall är viktig för att uppnå en bra behandlingseffekt med låg risk för biverkningar (2). De vanligaste biverkningarna är illamående, kräkningar, diarré, trötthet, hudutslag, huvudvärk, dåsighet, yrsel, irritabilitet och synstörningar. I sällsynta fall kan hudreaktioner bli mycket allvarliga (t.ex. Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys). Risken för hudutslag förefaller vara starkt kopplad till höga initialdoser av lamotrigin och överskridande av de rekommenderade stegvisa dosökningarna (1).

Bedömning

Sambandet mellan given dos och koncentration av Lamotrigin är individuell och det finns stor variabilitet i optimalt terapeutiskt intervall mellan individer. För att fastställa ett individuellt optimalt terapeutiskt intervall mäts koncentrationen oftast innan läkemedelsadministrering (dalvärde) och vid uppnådd jämviktskoncentration (steady state). För andra indikationer för koncentrationsmätning kan andra provtagningstider vara aktuella, t ex vid bedömning av följsamhet i samband med akuta anfall eller vid förgiftning (2) Se även medicinsk bakgrund.
Referens

1. FASS. Lamotrigin produktresume 2021-09-24. Hämtad 2022-07-05.
2. Patsalos, P.N., Berry, D.J., Bourgeois, B.F.D., Cloyd, J.C., Glauser, T.A., Johannessen, S.I., Leppik, I.E., Tomson, T. and Perucca, E. (2008), Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: A position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia, 49: 1239-1276.
3. Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 10:e uppl. 2018: 716.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
Provet kan frysas om upp till 3 gånger.