Direkt antiglobulintest, DAT

Publicerad: 2024-01-04 14:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. På nyfödda barn med fastställd identitet anges fullständigt personnummer och efternamn, Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
1 rör räcker till samtliga på remissen förtryckta analyser.
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning tag 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112.
Nyfödda: navelsträngsblod i EDTA-rör.
Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Prov sändes ocentrifugerat till laboratoriet för undersökning provtagningsdagen eller senast inom 5 dygn. För nyfödda gäller senast inom 48 h.
Helblod förvaras ocentrifugerat i kylskåpstemp.

Svarsrutiner

Resultat av DAT utfört på vuxna besvaras i Cosmic. Resultat av DAT på spädbarn presenteras i InterInfo. Vid positiv DAT på spädbarn lämnas telefonsvar.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Information hämtad från (dokument):

Direkt antiglobulintest (DAT), Dok-ID: 179206     Version: 2.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kontrollera att uppgifter på rör och remiss stämmer överens och är fullständiga, samt att provtagarens namnunderskrift finns på remissen.
Inför analys: Prov kan förvaras ocentrifugerat upp till 7 dygn i kylskåpstemp. men ska undersökas inom 5 dygn.
Nyfödda: Analys av prov ska utföras snarast, dock senast inom 48 h.
Prov centrifugeras strax före analys då det kan vara svårt att att se om provet är centrifugerat eller stått och sedimenterat(blodkropparna sjunkit ner mot botten av röret).
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.