Blodgruppering ABO och RhD

Publicerad: 2023-10-19 08:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. Märk även röret med vilken analys som skall tas samt dagens datum då provtagning sker. På nyfödda barn med fastställd identitet anges fullständigt personnummer och efternamn, Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld helst med arkivbeständig blå bläckpenna OBS! Aldrig med blyerts.

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.

1 rör
räcker till samtliga på remissen förtryckta analyser.
Prov för Blodgruppering ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för förenlighetsprövning (BAS-test)
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.
Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Nyfödda: navelsträngsblod i EDTA-rör.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning : Barn under 6 mån, tag 1x 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112 .
Barn över 6 mån. tag 2x 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112

Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Prov sändes ocentrifugerat till laboratoriet för undersökning provtagningsdagen eller senast inom 5 dygn.
Helblod förvaras ocentrifugerat i kylskåpstemp.

OBS! O-hamn och V-vik utför endast akuta blodgrupperingar.

Svarsrutiner

Resultatet presenteras i InterInfo. För mödravårdspatienter skickas papperssvar vid avvikande fynd och ändrade transfusionsråd.

Blodcentralens anvisningar
Anvisningar hur remissen ska fyllas ut

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kontrollera att uppgifter på rör och remiss stämmer överens och är fullständiga samt att provtagningsdatum och provtagarens namnunderskrift finns på remissen.
Inför analys: Prov kan förvaras ocentrifugerat upp till 7 dygn i kylskåpstemp. men ska undersökas inom 5 dygn.
Prov centrifugeras strax före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Västervik:
Erytrocytgruppering utförs innan BAS-testen anländer eftersom akut-grupperingen skickas till Kalmar för fullständig gruppering.
Oskarshamn:
Erytrocytgruppering utförs innan BAS-testen anländer om remissen är märkt ”BAS-test kommer”.
Erytrocytgruppering från V-vik och O-hamn skickas därefter vidare till Kalmar för fullständig gruppering.