S-Zink

Publicerad: 2024-01-04 13:37 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS!
Patienten bör vara fastande!
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Rekommenras att S-Zink tas på morgonen då det finns en dygnsvariation. Högst koncentration på förmiddagen, under dagen kan koncentrationen sjunka 20-30 procent.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

Serum avhälles till nytt rör.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Hemolytiska prover analyseras ej.

Kapillärprovtagning - ett mikrotainerrör med röd propp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Måndag-Fredag

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

40,00kr (internt),48,80kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1 vecka -17 år8,5-15 µmol/L8,5-15 µmol/L
>18 år8,0-14 µmol/L8,0-14 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Zink (S-), Cobas Pro, Dok-ID: 204025     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Zink förekommer i biologiska system som tvåvärd jon och kan ha strukturella, katalytiska och reglerande funktioner. Den behövs för bl a tillväxt, reproduktion, sårläkning, lipid- och glukosmetabolism men även immunförsvaret. Zink ingår i ffa rött kött och skaldjur. Den tas upp i tunntarmen och elimineras huvudsakligen via pankreassaft och galla. I plasma är ca 2/3 av zink bundet till albumin och 1/3 till α-2-makroglobulin.
Zinkbrist kan ge försämrad tillväxt och sårläkning, hypogonadism, fjällande hudutslag, hålförlust, magtarm- och neurologiska symtom samt försämrat mörkerseende och T-cellsimmunfunktion. Acrodermatitis enteropathica är en sällsynt, recessivt nedärvd sjukdom med nedsättning av intestinal zinkabsorption. Dessa individer får hyperpigmentering, akrodermatit, diarré, tillväxthämning, neuropsykiatriska besvär och frekventa infektioner m.m. Zinkbehandling ger tillfrisknande.
Mycket höga zinkkoncentrationer kan ge metallsmak, illamående, kräkningar, diarré och myalgi.
Analysen är indicerad vid misstanke om zinkförgiftning, zinkbrist eller Acrodermatitis enteropatica, samt vid uppföljning av penicillaminbehandling (1,2).
Bedömning

Zinkkoncentration i serum bör relateras till halterna av albumin och α2-makroglobulin. Zinkbrist är vanlig i utvecklingsländer. Zinkbrist kan också förekomma vid bl a malabsorption, parenteral nutrition, brännskador, sickelcellanemi, ibland hos diabetiker, vid behandling med antiepileptika eller kelater (penicillamin), hos patienter med Acrodermatitis enteropatika, hos äldre med bristfällig kosthållning (särskilt vid samtidig behandling med tiazider, loop diuretika eller ARB), efter fetmaoperation samt efter nekrotiserande enterokolit hos prematura nyfödda. Sänkta zinknivåer ses även under pågående inflammation. Gravida och ammande har ökat zinkbehov (1,2). Zinkvärden <6 µmol/L är associerat med allvarlig zinkbrist (1).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 701 - 702.
2. S. Pazirandeh, D. L Burns, I.J Griffin, UpToDate. Overview of dietary trace elements. Uppdaterad 2022-01-24, hämtad 2022-06-30.
3. Sentinel Diagnostics, Metodblad Zinc, REF 17255, 2015/04/14, V2.0/02

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta mängd serum, vid kapillärt tagna prover 115uL.