P-Homocystein

Publicerad: 2023-11-29 11:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Eftersom mer än 70 % av Hcy är bundet till albumin bör patientens kroppsställning vid provtagningen standardiseras
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet snarast.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

OBS! Prover ska centrifugerasb (G-tal 2000 i 10 min) inom 1 timme efter provtagning,

Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 4 dygn i rumstemperatur, 4 veckor i 2 - 8 ºC och 10 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

29,00kr (internt),35,38kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<15 år<10 µmol/L<10 µmol/L
Gravida µmol/L<10 µmol/L
15-65 år <15 µmol/L<15 µmol/L
> 65 år<20 µmol/L<20 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Homocystein (P-) DokID 206286     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Homocystein (Hcy) är en aminosyra med en tiol-grupp. Den bildas genom intracellulär demetylering av metionin. Hcy verkar som en pool för senare användning antingen för remetylering till metionin (kräver kobalamin och 5-metyl-tetrahydrofolat) eller bildning av cystein (kräver B6). I blodet förekommer Hcy till största delen proteinbundet (ffa till albumin). Vid bestämning av homocystein mäts både de fria och bundna fraktionerna. Summan av alla formerna benämns total-homocystein, tHcy.
Förhöjda homocysteinnivåer anses vara en riskmarkör för bl a hjärt-kärlsjukdom och är även kopplade till Alzheimers sjukdom, neuropsykiatriska sjukdomar, osteoporos och neuralrörsdefekter hos barn m.fl. Indikationer för P-Hcy-analys inkluderar utredning av tillstånd med misstanke om brist på vitaminB12 eller folat (makrocytär anemi, neurologiska eller neuropsykiatriska symtom), särskilt om patienten tillhör någon riskgrupp (t ex veganer, atrofisk gastrit, annan autoimmun sjukdom eller malabsorption). (1,2,3)

Bedömning

Förhöjda homocysteinnivåer ses vid B-vitaminbrist. Framförallt vid folatbrist, men även andra B-vitaminer, t.ex. B6 och B12. Homocystein stiger vid nedsatt njurfunktion. Höga homocysteinnivåer kan även ses vid leversjukdom samt vi behandling med vissa läkemedel som interfererar med Hcy-metabolism (t.ex. metotrexat, fenytoin). En ärftlig variant av en gen som styr homocysteinomsättningen (MTHFR 677 C → T) medför förhöjt homocystein vid folat-nivåer <15 nmol/L (1,2)

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 696-7.
2. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas HCYS, 2022-03, V 6.0 Svenska
3. Refsum H, Smith AD, Ueland PM et al. Facts and recommendations about total homocysteine determinations: An expert opinion. Clin Chem 2004: 50: 3-32

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 250 µL.
Serum och EDTA-plasma kan accepteras vid behov.