S-Vancomycin

Publicerad: 2024-02-08 12:47 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Övervakningen av läkemedlets dalvärde bör börja efter att ett stabilt tillstånd uppnåtts och prov bör tas inom 30 minuter före nästa dos.
Ange provtagningstid och kryssa i rutan "före nästa dos (dalvärde)."
När toppnivåer mäts, bör prover tas 0,5 - 2 timmar efter en infusion.
Ange provtagningstid.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat samt stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h i ogenomskinlig transporthylsa.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum centrifugerat i primärrör är hållbart i 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhällt serum är hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 14 dygn i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.
Serum förvaras ljusskyddat.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

85,00kr (internt),103,70kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: mg/L
En timma efter avslutad infusion: 30-50 mg/L
Efter infusion: 12-20 mg/L

Information hämtad från (dokument):

Vancomycin (S-), Cobas Pro Dok-ID: 197968     Version: 1.3


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Vancomycin är en komplex glykopeptid som används vid allvarliga infektioner med bakterier som är resistenta mot andra antibiotika som t.ex. meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA). Absorptionen av vancomycin efter oral tillförsel är negligerbar, varför vancomycin administreras intravenöst för behandling av systemiska infektioner (1,2). Vancomycin elimineras nästan uteslutande renalt genom glomerulär filtration. Plasmaproteinbindningsgraden är ungefär 55 % och halveringstiden för eliminering av vancomycin är 4 till 6 timmar hos vuxna patienter med normal njurfunktion (2) och 2,2-3 timmar hos barn (3).

Bedömning

Vancomycin elimineras nästan uteslutande renalt genom glomerulär filtration och har ett smalt terapeutiskt fönster. Kontinuerlig värdering av njurfunktion och dosanpassning är av mycket stor betydelse vid behandling med vancomycin för att undvika toxicitet (nefro- och ototoxicitet bl.a.). Risken för toxiska biverkningar ökar om vancomycin ges i kombination med aminoglykosider eller andra nefrotoxiska läkemedel (2,3). Ordination och dosering av vancomycin bör handläggas av infektionsspecialist.
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 714.
2. Referensgruppen För Antibiotikafrågor. Antibiotikakompendium. Reviderat 2022-05-30. Hämtad den 21 juni 2022.
3. Produktresume, Vancomycin MIP 500 mg pulver till infusionsvätska, lösning Vancomycin MIP 1000 mg pulver till infusionsvätska, lösning.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 102 µL.
EDTA-plasma accepteras vid behov.