S-Salicylat

Publicerad: 2020-01-21 13:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prov tas endast vid misstanke om intoxikation.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvars upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

57,00kr (internt),69,54kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: mmol/L
<2,0 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Acetylsalicylsyra är ett perifert verkande analgetika, en prostaglandinsynteshämmare. Den verkar smärtlindrande, febernedsättande och anti-inflammatoriskt samt påverkar trombocyterna.
Acetylsalicylsyra hämmar trombocytaggregationen och ger därmed ökad blödningsrisk. Vid salicylatförgiftning ses även en påverkan på andningscentra med hyperventilation och respiratorisk alkalos som följd. Vid allvarlig förgiftning kan dock en metabol acidos utvecklas och utgöra den dominerande effekten på syra-bas-jämvikten. Vidare kan neurologiska symptom (kramper, koma) samt njurpåverkan förekomma.
Acetylsalicylsyra hydrolyseras snabbt i kroppen till salicylat. Utsöndringen är koncentrationsberoende och ökar med stigande pH.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 105 µL.
Serum: SST-rör accepteras som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

< Metodbeskrivningar i Kvalman