P-Salicylat

Publicerad: 2023-09-20 15:49 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prov tas endast vid misstanke om intoxikation.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart i 2 veckor i 2 - 8 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

220,00kr (internt),268,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: mmol/L
<2,0 mmol/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Acetylsalicylsyra (ASA) är en cyklooxygenashämmare med analgetisk, antitrombotisk och antinflammatorisk effekt. ASA hydrolyseras snabbt i kroppen till salicylat. Plasmaproteinbindningsgraden för salicylat är 66-98%, koncentrationsberoende. Elimination av salicylat sker genom konjugering med glycin och är dosberoende. Halveringstiden är dosberoende, från ca 3 till 12 timmar. Utsöndringen sker huvudsakligen via njurarna och påskyndas vid alkalisering av urinen. Analys av P-Salicylat är indicerad vid misstanke om förgiftning samt vid oklar metabolisk acidos (1,2). Provet tas vid ankomsten, samt upprepat var 4-6e timme tills signifikant sjunkande värde noteras (3).
Bedömning

Salicylatnivån i blod bör relateras till tidsfaktor och klinisk bild. Symtom på förgiftning kommer ofta med några timmars latens. Hos vuxna ses hyperventilation, yrsel och hörselnedsättning m.m. Vid allvarliga intoxikationer tillkommer blödningar, oliguri, kramper och cirkulationskollaps. Små barn kan snabbt få metabolisk acidos och hypoglykemi (1-3). Intag av acetylsalicylsyra i samband med viroser ökar risken för Reyes syndrom hos barn och ungdomar (1).
1,5 g är toxisk dos för småbarn (1-3 år), vilket motsvarar 120-150 mg/kg. Hos vuxna ger <150 mg/kg lindrig påverkan, 150-300 mg/kg lindrig-måttlig och >300 mg/kg allvarlig förgiftning. En plasmakoncentration >2,5 mmol/l tagen ca 3-7 timmar efter intaget leder vanligen till lindrig förgiftning hos vuxna(1,3,7). Vid koncentration >3,5 mmol/l ses vanligen allvarliga förgiftningssymtom hos vuxna och motsvarande nivå hos barn är ca 2mmol/l (2).

Referens

1. FASS Acetylsalicylsyra produktresume, uppdaterad 2021-05-28. Hämtad 2022-06-23
2. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur. 2018 sid. 186, 727.
3. Giftinformationscentralen 2022. Salicylat. Hämtad 2022-06-23.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 105 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras som provmaterial vid behov.