P-Paracetamol

Publicerad: 2024-01-29 14:25 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prov tas endast vid misstanke om intoxikation.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i primärrör är hållbart i 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 1 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

80,00kr (internt),97,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall:
För tolkning av resultat se FASS

Information hämtad från (dokument):

Paracetamol (P-) DokID 202894     Version: 4.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol) är ett vanligt smärtstillande preparat som inte så sällan överdoseras, oftast i suicidsyfte. Paracetamol metaboliseras huvudsakligen i levern genom konjugering till glukuronid och sulfat. En liten del paracetamol oxideras till en reaktiv metabolit som oskadliggörs genom bindning till glutation. Plasmakoncentration av Paracetamol bör mätas 4 timmar efter intaget. Inkommer patienten senare tas prov omedelbart (1,2). Upprepad provtagning några timmar efter första provet rekommenderas i många fall (3). Vid kraftig överdosering med T½ över 4 h, kan glutationdepåerna tömmas med allvarlig risk för levernekros och njurskada (1,2).

Bedömning

Leverskada kan uppkomma hos vuxna vid intag av ≥ 10 g paracetamol (ca 140 mg/kg). Intag av ≥ 5 g kan leda till leverskada hos patienter med riskfaktorer (t.ex. leversjukdom, alkoholism) (1,2). Toxisk dos till barn är ca 175 mg/kg. Påbörjad antidotbehandling med N-Acetylcystein inom 8-10 h efter intag ger maximalt effekt mot leverskada och bör sättas in om S-paracetamol ligger över 1000 μmol/l vid 4 tim, 700 μmol/l vid 6 tim och 450 μmol/l vid 9 tim efter exponeringen. Antidotbehandling kan övervägas vid 75 % av ovanstående värden vid alkoholmissbruk, svält, vätskebrist, nedsatt leverfunktion eller medicinering med enzyminducerande läkemedel (t.ex. karbamazepin). Ett observantum är dock att intag av depåpreparat eller medel som hämmar tarmmotoriken kan leda till fördröjd absorption med långsammare stegringar i P-Paracetamol-koncentration (2). Se även information från giftinformationscentralen. Kontakt med giftinformationscentralen finns på tel 010-456 6719 (3).

Referens

1. Produktresumé paracetamol, www.fass.se, FASS. Uppdaterad 2022-06-08, hämtad 2022-06-22 https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20161103000022#interaction
2. Knudsen K. Akuta fögiftningar. Studentlitteratur 2004 sid. 80, 175-179.
3. Giftinformationscentralen. Hämtad 2022-06-22.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 3 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov
Ingen signifikant interferens från triglycerider från intralipid på upp till 6,5g/L om L-index är <400.