S-LH

Publicerad: 2021-06-14 16:00 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
S-LH bör kombineras med bestämning av S-FSH vid utredning av amenorre´ och oligomenorre´

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras i primärröret upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljs serum till nytt rör och fryses i -20° C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

49,00kr (internt),59,78kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1,7-8,6 IE/LFollikelfas: 2,4-13 IE/L
Barn prepubertalt: <3,1 IE/LMidcykelfas: 14-96 IE/L
IE/LLutealfas: 1,0-11 IE/L
IE/LPostmenopausalt: 7,7-59 IE/L
IE/LBarn prepubertalt: <3,1 IE/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
LH är ett glykoprotein som bildas i de gonadotrofa cellerna i hypo-
fysens framlob. Det består av två subenheter, en alfa-kedja (gemensam med FSH) och en beta-kedja. LH utsöndras i likhet med FSH som respons på en pulsatil frisättning av GnRH från hypothalamus.
Hos kvinnor inducerar LH ovulation, underhåller funktionen av corpus luteum och stimulerar dess produktion av progesteron. Hos män stimulerar LH testosteronbildningen i testiklarnas interstitiella celler. Barn har mycket låga LH nivåer plasma. Under puberteten stiger LH till vuxennivå. Bestämning av LH kan därför användas för att följa pubertetsutvecklingen.

Hos kvinnor i fertil ålder varierar insöndringen periodiskt med menstruationcykeln. Den mest uttalade toppen har LH just före ovulationen med en "mid-cycle peak". Efter menopausen ökar LH och FSH som ett svar från hypofysen på avtagande gonadfunktion.
Belastningstest med GnHR kan göras för att studera insöndringsreserven av LH och FSH. Bestämning av LH görs tillsammans med FSH vid misstanke på funktionsrubbningar i äggstockar eller testiklar, resp. hypofys/hypotalamus. Vid en primär skada på äggstockar/testiklar ses kraftigt förhöjda värden för LH. Vid skador på hypofys/hypotalamus ses låga värden. LH-nivån måste alltid ställas i relation till ålder och fas i menstruationscykeln.
Bedömning
Insöndringen av LH varierar hos kvinnor i fertil ålder periodiskt med menstruationscykeln. Den mest uttalade toppen har LH just före ovalutionen med en ”mid-cycle-peak”.
LH-nivån måste hos kvinnor alltid ställas i relation till ålder och fas i menstruationscykeln. Barn före puberteten har mycket låga nivåer.
Hos män ligger LH konstant på nivåer som ungefär motsvarar basalnivåerna hos kvinnor i fertil ålder.
Vid primär gonadinsufficiens finner man hög LH-nivå, liksom vid gonaddysgenesi (Turners och Klinefelters syndrom). Vid organiska skador i hypotalamus eller hypofys, såsom vid tumörer, är LH-nivån låg (sekundär gonadinsufficiens). Vid polycystiskt ovariesyndrom (PCO) är kvoten LH/FSH förhöjd.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.