P-Isopropanol

Publicerad: 2023-05-17 18:40 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 mmol/L

×

Medicinsk Bakgrund

Isopropanol (isopropylalkohol, propanol, n-propylalkohol, 1-propanol)
Förgiftningar med isopropanol förekommer oftast då spolarvätska och förgasarsprit konsumerats i berusningssyfte. Vid förtäring ger den dock inte eufori utan endast illamående, ledsmärtor och acetonliknande andedräkt. Isopropanol används förutom som spolarvätska även som rengöringsmedel, lösningsmedel, desinfektionsmedel och finns även i rakvatten, parfymer och denatureringsmedel. Isopropanol ingår ofta i s.k. denaturerad sprit och används för att göra spriten otjänlig som dryck. Det är en färglös, klar vätska med egenartad acetonliknande spritlukt och brännande smak.
Dödlig dos av isopropanol anges som omkring 200 mL. Individuella variationer förekommer. Omkring 20 mL kan ge symtom. Tolerans för etanol omfattar också en viss tolerans för isopropanol. Samtidig konsumtion av etanol inverkar på isopropanolens omsättning.
Isopropanolförgiftning orsakar ofta svår gastrit med smärtor, illamående, kräkningar och blödningar. Förgiftningssymtomen kvarstår längre tid än vid etanolförgiftning, sannolikt beroende på isopropanolens långsammare elimination och den narkotiska effekten hos metaboliten aceton.
Vid massiva förgiftningar är koncentrationen av isopropanol i blodet ofta omkring 20 mmol/L, acetonkoncentrationen når då vanligen en nivå av 15-20 mmol/L.
Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen ofta under 5 mmol/L och acetonkoncentrationen vid 2-3 mmol/L.
Isopropanol oxideras till aceton. Eliminationen av isopropanol och metaboliten aceton sker exponentiellt. Plasmahalveringstiden för isopropanol är omkring 10 timmar och för aceton omkring 20 timmar.
Aktiv antidot mot förgiftning med isopropanol saknas.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 100 µL.
SST- rör och accepteras också som provmaterial.
V-vik:Li-Heparinrör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. se gällande metodbeskrivning.
Centrifugerat, avskiljt serum förvaras alltid 1 vecka för ev. tilläggsbeställning.