Pt-Iohexolclearance

Publicerad: 2020-03-04 16:13 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS!Undersökning med provtagning beställs och utförs vid avd för klinisk kemi, Västerviks sjukhus samt en del avd/mott på sjukhusen i Kalmar län.
Remiss skickas för beställning av undersökningen
och/eller kontakt för ytterligare information med laboratoriet tel 0490- 86 100.

OBS!
Utsättning av Metformin rekommenderas två dagar före undersökning och två dagar efter.
Var god ange patientens längd och vikt på remissen.
Kallelse och Patientinformation v.g. se följande länk:
Kallelse_Iohexol

Rutin för Iohexolclearence:
Rutin_för_Iohexol

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp och fryses -20° C

Utförare:

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

740,00kr (internt),902,80kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
19 årSaknas mL / (min x 1.73 kvm)
50 år80-125 mL / (min x 1.73 kvm)
65 år60-110 mL / (min x 1.73 kvm)
80 år50-90 mL / (min x 1.73 kvm)
>80 årSaknas mL / (min x 1.73 kvm)

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Bedömning av glomerulära ultrafiltrationshastigheten, GFR, är viktig vid diagnostik av njurfunktion och för beräkning av dosering av läkemedel. Individuell dosanpassning av renalt utsöndrade läkemedel behövs ofta och denna dosanpassning, vanligen dosreduktion görs i relation till uppskattning av individuellt renalt clearance av läkemedlet.
Genom att bestämma clearance av ett vattenlösligt, ej proteinbundet ämne, som filtreras fritt i glomeruli och som varken tas upp eller utsöndras i tubuli, kan den glomerulära filtrationen beräknas. För en bra bestämning av GFR i klinisk rutindiagnostik används GFR-markören Iohexol. Omnipaque® är ett trijoderat, vattenlösligt röntgenkontrastmedel innehållande iohexol.

Iohexol ges som en engångsinjektion och med hjälp av enbart blodprover följs plasmaeliminationen. Prover tas sedan ämnet ekvilibrerats i sin fördelningsvolym vilket brukar innebära efter 3-4 timmar vid normal njurfunktion. Njurens glomerulära filtrationshastighet bestäms alltså genom att mäta halten av kvarvarande iohexol i blodet vid en eller flera tidpunkter efter tillförsel. Ju högre clearance, desto snabbare faller halten i blodet. Vid reducerad njurfunktion krävs blodprover med längre tidsintervall, upp till 24 timmar för att få en riktig bild av eliminationkurvans förlopp.

Eftersom Iohexol inte är radioaktiv substans kan belastning utföras både på barn och gravida. Vid kontraindikationenr mot Iohexol (allergi mot jodhaltiga röntgenkontrastmedel) kan dock Cr-EDTA undersökning utföras vid fysiologiska kliniken i Kalmar.

Bedömning
Kronisk njursvikt i sig ger sällan symtom vid kreatinin <200 µmol/L. Vid mätning av GFR upptäcks njursjukdom tidigare. Iohexolclearance är den mest korrekta rutinmässiga GFR mätningen och ger en för klinisk verksamhet tillräckligt exakt och specifik information om njurens glomerulära filtration. Iohexolclearance är ett komplement till serumkreatininbestämning vid njurutredningar, speciellt i fall där kreatininvärdet ligger i det övre referensområdet trots en liten muskelmassa. Förhöjda clearancevärden kan ses under graviditet och vid tidigt skede av diabetes mellitus (hyperfiltration).

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 200 µL.
Prov som inte når mottagaren inom 24 h måste frysas - 20° C.
Avskilt serum skall förvaras fruset tills analys utföres.
Serum kan tinas och frysas om.
Serum kan förvaras upp till 1 år i frys - 20° C.