P-TPO (Tyroperoxidas antikroppar)

Publicerad: 2024-02-08 10:39 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 3 dygn i 2-8 °C.
Avhälld plasma är hållbart 8 dygn i rumstemperatur, 8 dygn i 2-8 °C och 2 år i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

31,00kr (internt),37,82kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<34 kIE/L

Information hämtad från (dokument):

TPO (P-Tyroperoxidas antikroppar) Dok.ID: 206730     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Vid autoimmunt betingande tyreoideassjukdomar förekommer autoantikroppar mot tyreoperoxidas (TPO ak) i hög frekvens. Tyreoperoxidas (TPO) är ett ca 110 kDa stort membraprotein lokaliserat till follikelcellernas apikala delar. TPO katalyserar inkorporeringen av jod i tyreoglobulin och styr omlagringen av jodtyrosinrester vilket föregår bildandet av T3 och T4.
Analys av S-TPO ak är indicerad vid bl.a. misstanke om autoimmun tyreoideasjukdom, vid bedömning av risken för utveckling av tyreoideafunktionsrubbning under viss läkemedelsbehandling (såsom litium och amiodaron) samt vid infertilitetsutredning (1).
Bedömning

Vid autoimmun tyreoidit är prevalensen av höjd antikroppshalt > 95% medan 65% av patienter med Graves sjukdom uppvisar förhöjda värden. Förhöjda nivåer av TPO ak förekommer hos ca 12% av tyreoideafrisk population. Förekomst är vanligare hos kvinnor och ökar med åldern. Förhöjd koncentration är en riskfaktor för uppkomst av autoimmun tyreoideasjukdom. Frånvaro av antikroppar talar starkt mot autoimmun tyreoideasjukdom (1).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 293-294, 305-307.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.