S-Gentamicin

Publicerad: 2021-06-01 07:04 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Kontakta laboratoriet via telefon i god tid innan provtagning för att meddela att prov ankommer. Detta ger laboratoriet tid att utföra förberedelser inför analys.

Venblod

Prov bör tas 2:a behandlingsdygnet. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar/vecka.
Prov 1 tas omedelbart före infusion/ injektion.
Ange provtagningstid och kryssa i rutan "före nästa dos (dalvärde)."
Prov 2 tas 1 h efter avslutad infusion/ injektion (toppvärde).
Ange provtagningstid.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Kapillärt blod

Prov är möjligt att tas kapillärt i Microtainerrör utan tillsats, röd propp. Tas prov på patient som kan förväntas ha ha högt B-EVF (>0,50), exempelvis spädbarn, bör två rör tas.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Serum kan förvaras upp till 4 veckor i frys -20°C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

267,00kr (internt),325,74kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapeutiskt intervall: Före infusion 0-2 mg/L, vgs information i FASS. Behandling med gentamicin intravenöst bör diskuteras med infektionsläkare. mg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Gentamicin hör till gruppen aminoglycosider, som är en viktig antibiotikagrupp för behandling av svåra systeminfektioner. De består av aminosocker bundna via glycosidbindningar till en aminocyclitol ring. De produceras ur olika mögel och till samma familj hör t ex streptomycin, tobramycin och netilmicin. Aminoglycosider används primärt för att behandla infektioner orsakade av aeroba gram-negativa bakterier. De verkar genom att hämma protein-syntesen i de bakteriella ribosomerna, vilket innebär en bakteriostatisk effekt. De kan också verka baktericidalt genom en mer okänd mekan-ism. Dess nedsatta aktivitet mot gram-positiva och anaeroba organismer gör att de inte ska användas ”blint” vid allvarliga infektioner. Aminoglycosidernas farmakokinetik är relativt enkel. De är stora och polära molekyler, vilket gör att de absorberas mycket dåligt via magtarmkanalen utan måste ges parenteralt. Vid parenteral administration sker en snabb distribution till intracellulära vattenvolymen. Distributionsvolymen är ungefär 0,25 L/kg. Gentamicin binder sig inte till proteiner och hos normala individer är t ½ ungefär 2-3 timmar. Hos patienter med nedsatt njurfunktion ökar halveringstiden betydligt och tider upp mot 100 timmar kan fås. Den sista fasen i gentamicinelimineringen har en extremt lång halveringstid därför att den koncentreras i vävnader och från dessa är eliminationen mycket långsamt. Om terapin fortsätter mer än en vecka blir vävnaderna mättade och plasmakoncentrationerna kan stiga. Efter intramuskulära injektioner visar patienter individuellt mycket olika plasmakoncentrationer. Aminoglycosider hör till de mest toxiska av antibiotika, vilket är en stor nackdel. Skador på njurar och hörsel är de främsta kliniska biverkningar som ses. De förefaller oberoende av varandra. Njurskadan är vanligtvis reversibel medan svårare hörselskador i allmänhet inte är det.
På grund av aminoglycosidernas toxicitet är det väsentligt att koncentrationsnivåerna bestäms och terapeutiska intervall ej överskrids.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov är möjligt att tas kapillärt i Microtainerrör utan tillsats, röd propp.
Tas prov på patient som kan förväntas ha högt B-EVF (>0,50), exempelvis spädbarn, bör två rör tas
Minsta serummängd 102 µL.
Vid förvaring > 7 dagar fryses serum - 20° C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.