S-FSH

Publicerad: 2022-06-06 11:50 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras i primärröret upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljs serum till nytt rör och fryses i -20° C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

48,00kr (internt),58,56kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
360 dagarSaknas IE/LSaknas IE/L
5 år0,2-2,8 IE/L0,2-11 IE/L
10 år0,4-3,8 IE/L0,3-11 IE/L
13 år0,4-4,6 IE/L2,1-11 IE/L
17 år1,5-13 IE/L1,6-17 IE/L
>17 år1,5-13 IE/LSe nedan IE/L
IE/LFollikelfas: 3,5-13 IE/L
IE/LMidcykelfas: 4,7-22 IE/L
IE/LLutealfas: 1,7-7,7 IE/L
IE/LPostmenopausalt: 25-135 IE/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
FSH är ett glykoprotein som bildas i de gonadotrofa cellerna i
hypofysens framlob och består av två subenheter, en alfa-kedja (gemensam med LH) och en beta-kedja. FSH utsöndras som respons på en pulsatil frisättning av GnRH från hypothalamus. FSH stimulerar hos kvinnor granulosacellerna i ovariets folliklar till såväl proliferation som syntes av östradiol. Hos fertila kvinnor varierar FSH kraftigt beroende på fas i menstruationscykeln. Hos män stimuleras spermatogenesen via påverkan på Sertoliceller i testikeln. Bestämning av FSH görs tillsammans med LH vid misstanke på funktionsrubbningar i äggstockar eller testiklar, resp. hypofys/hypotalamus. Vid en primär skada på äggstockar/testiklar ses kraftigt förhöjda värden för FSH. Vid skador på hypofys/hypotalamus ses låga värden. FSH-nivån måste alltid ställas i relation till ålder och fas i menstruationscykeln (1). Belastningstest med GnRH kan göras för att studera insöndringsreserven av FSH och LH.

Bedömning
Barn före puberteten har mycket låga nivåer.
FSH-nivåerna måste alltid ställas i relation till ålder och fas i menstruationscykeln, speciellt de för åldern förhöjda värdena vid pubertas praecox och prematur menopaus (1). Hos kvinnor i fertil ålder varierar insöndringen periodiskt med menstruationscykeln med en mindre topp mitt i cykeln. Efter menopaus ökar frisättningen av FSH som ett svar från hypofysen på avtagande gonadfunktion. Nivån stiger till 4-10 gånger den premenopausala basnivån. Värdena sjunker något med högre ålder.
Hos män ligger FSH konstant på nivåer som ungefär motsvarar basnivåerna hos kvinnor i fertil ålder.
Vid primär gonadinsufficiens finner man höga FSH-nivåer, liksom vid gonaddysgenesi (Turners och Klinefelters syndrom). Vid organiska skador i hypotalamus eller hypofys, såsom vid tumörer, är FSH-nivåerna
låga (sekundär gonadinsufficiens).

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 140 µL.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.