tU-Albumin

Publicerad: 2024-06-05 12:46 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)
Patienten tömmer blåsan vid ett visst klockslag, t.ex. kl. 08.00 på morgonen. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t.o.m. kl. 08.00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna sista urinportion ska också tas med i insamlingen.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308 av väl blandad dygnsmängd.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd
Informationsblad till provtagning av urinprover för patienter (under "Anvisningar och tolkningsguider för vårdpersonal")

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Välförslutet urin är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 1 mån i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.
OBS! Får ej frysas.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

13,00kr (internt),15,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<30 mg/dygn

Medicinsk ansvarig:

Information hämtad från (dokument):

Alb (P-, U-, Csv-, Pl-, Asc-, Dial-Albumin samt tU-Albumin och U-Albumin-Kreatinin-kvot) DokID 202235     Version: 4.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Bestämning av albumin i urin används främst för att påvisa glomerulusskada. Utsöndringen av albumin beror på graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli, antalet skadade men fungerande glomeruli samt albuminkoncentrationen i plasma. Den njurskada som kan uppstå som en komplikation till bland annat diabetes eller hypertoni, visar sig på ett tidigt stadium genom en lätt ökning av albuminutsöndringen i urin. Graden av albuminuri kompletterar bl.a. P-Kreatinin och P-Cystatin C som indikator på njurskada. Albuminuri bör i första hand följas med hjälp av U-Albumin/Kreatinin-kvot bestämt på stickprov av morgonurin, eftersom samling av urin är behäftad med stor felfrekvens. Påvisande av låggradig albuminuri hos diabetes- eller hypertonipatienter föranleder aktivare terapi för att motverka utvecklingen av en begynnande njurskada. Nuvarande rekommendationer är att screening för förekomst av mikro-albumin bör utföras hos samtliga personer med diabetes i åldersintervallet 12-70 år minst en gång årligen och med användande av kvantitativa eller semikvantitativa metoder. Vid positivt screeningresultat bör mätningarna upprepas minst tre gånger och för att säkerställa diagnosen bör kvantitativa metoder användas. (2, 3)

Bedömning

Låggradig albuminuri förekommer förutom vid sjukdomar som diabetes, hypertoni, ateroskleros och glomerulonefrit också vid exempelvis feber och kraftig inflammation utan påtaglig njurskada och är då av litet praktiskt intresse. Vid mer uttalad glomerulusskada föreligger ofta kraftig albuminuri, s.k. ”makroalbuminuri”, d.v.s. dygnsutsöndring albumin i urin >0,3 g/dygn eller >30 mg/mmol kreatinin. Mängden albumin i urin vid sådana tillstånd beror främst på graden permeabilitetsrubbning i glomeruli, på antalet skadade men fungerande glomeruli samt på albuminkoncentrationen i serum. Vid normalisering eller minskning av totalantal glomeruli avtar albuminurin. (2, 3)

Referens

1. Teodorsson E, Bergren.-Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 533-535.

2. Proteinuri hos vuxna (2014-12-30). Internetmedicin. Hämtad från [Hämtad den 13 januari 2015 kl 16.00]

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras i G-tal 2000 i 10 min före analys.