P-Digoxin

Publicerad: 2023-11-15 12:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Vid icke-akuta situationer ska provet tas som dalvärde 12-24 timmar efter dosintag. Eftersom digoxin binds till NaK-ATP:as i skelettmuskulatur vid muskelarbete bör man undvika provtagning omedelbart efter kroppsansträngning.
Patienten bör vila 2 h före provtagning, då muskelarbete sänker digoxinhalten i blodet. Efter cirka 2 h vila erhålles en stabil nivå.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Ange provtagningstid.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 48 h i 2-8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 7 dygn i rumstemperatur, 14 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

63,00kr (internt),76,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: nmol/L
<1,4 nmol/L

Information hämtad från (dokument):

Digoxin (P-) DokID 200423     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Digoxin är en digitalisglykosid från Digitalis lanata, fingerborgsblomma , och består av aglykon (genin), digoxigenin, och tre molekyler av sockerarten digitoxos (1).
Digoxin absorberas vid peroral tillförsel till 50-80 %. Digoxin binds endast i låg grad till albumin. Endast en liten del metaboliseras till aktiva metaboliter av bakterier i tarmen. Huvuddelen utsöndras via glomerulär filtration. Halveringstiden vid normal njurfunktion är 36-40 timmar. Nedsatt njurfunktion leder till långsammare elimination av digoxin. Vid samtidig behandling med andra läkemedel som hämmar transportproteinet P-glykoprotein (t.ex erytromycin, verapamil mm) kan digoxinnivåerna stiga med 30-100% (1).
Koncentrationsbestämning av digoxin är indicerad som stöd för dosering, vid misstanke på intoxikation, risk för farmakokinetisk interaktion, vid oklara symtom under digoxinbehandling och vid avvikelse från väntad behandlingseffekt (1).
Bedömning

Koncentrationen i dalvärde i steady state bör inte överstiga 1,2 nom/L. Högre nivåer är associerade med ökad risk för biverkningar. Vid nivåer över 2,6 nmol/L har merparten av patienterna kliniska tecken på digitalisintoxikation (illamående, yrsel, arytmi). Överdosering kan även uppträda vid lägre nivåer, särskilt om elektrolytrubbningar (t ex hypokalemi), hypotyreos eller njursvikt föreligger (1).

Referens

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:2 uppl. 2018, sid. 718-719.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 111 µL.
Prov taget i SST-rör eller EDTA-plasma accepteras också som provmaterial.