P-Urat

Publicerad: 2024-02-08 11:15 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma hållbart 3 dagar i rumstemperatur, 1 vecka i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

11,00kr (internt),13,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<360 dagar70-330 µmol/L65-320 µmol/L
361 dagar -14 år120-340 µmol/L120-340 µmol/L
15-17 år160-450 µmol/L120-340 µmol/L
18-50 år230-480 µmol/L160-350 µmol/L
>50 år230-480 µmol/L160-400 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Urat (P-), Cobas Pro/Pure Dok-ID: 196106     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Vid nedbrytningen av adenin och guanin bildas xantin som slutligen metaboliseras till urinsyra. I plasma förekommer urinsyra praktiskt taget helt i uratform. Urat utsöndras i huvudsak via njurarna. Urat bildar relativt lättdissocierade komplex med albumin och andra plasmaproteiner. Urat är svårlöslig i sur miljö och kan bilda njursten vid ökad utsöndring i sur urin. Vid ökad produktion eller sänkt elimination kan uratkristaller falla ut i ledvätska och orsaka gikt (1).
Bedömning

Förhöjd uratnivå ses ofta vid primär gikt, men normal halt utesluter inte sjukdomen. Förhöjda nivåer ses även vid det metabola syndromet, övervikt, diabetes, intorkning, köttrik kost samt vid sjukdomar som leukemi och hemolytisk anemi som medför ökad purinomsättning. Urat stiger även vid tillstånd som medför minskad utsöndring (njurinsufficiens, viss läkemedelsbehandling, t.ex. tiaziddiuretika, alkoholintag m.m.). Sänkt uratnivå ses vid svåra leverskador, ulcerös kolit, Wilsons sjukdom, Fanconi syndrom samt vid xantinoxidasbrist och under behandling med allopurinol (1).
Litteraturreferenser

1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012: 664-6

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum och EDTA accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.