P-Triglycerider

Publicerad: 2023-12-20 09:48 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Undvik stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.


Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör: 2 dagar i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma hållbar 2 dagar i rumstemperatur, 15 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

11,00kr (internt),13,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Plasma, fasteprov
<6 månaderSaknas
<18 år0,4-2,7 mmol/L
>18 år0,4-2,6 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Triglycerider (P-), Cobas Pro/Pure, Dok-ID:201179     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Triglycerider (TG) i plasma är glycerolestrar av fettsyror och förekommer hos fastande individer framför allt i Very Low Density Lipoprotein (VLDL). Efter en fettrik måltid ses en övergående (< 6 timmar) alimentär hyperlipemi. Födans kolesterol och triglycerider tas upp i tarmen där de byggs in i stora lipoproteinpartiklar, s.k. kylomikroner (KM) och kan ge en fördubbling av fastetriglyceridnivån. TG-koncentration i fasteplasma återspeglar således oftast VLDL-halten i blodet. Analysen är indicerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, men också vid utredning och uppföljning av patienter med sjukdomar såsom diabetes och metabola syndromet m.fl. som orsakar sekundära lipoproteinrubbningar. Den intraindividuella variationen för TG är drygt 20 % (1).
Bedömning

Förhöjd triglyceridnivå kan vara en typ av primär hyperlipoproteinemi men är oftast sekundär till exempelvis inflammatoriska sjukdomar, alkoholism, diabetes och sjukdomar i njurar. Vid triglyceridnivå >10 mmol/L finns en hög risk för pankreatit (1,2). Låga TG- nivåer förekommer vid malnutrition och malabsorption men ses även vid vissa ärftliga tillstånd (1). Motion och viktreduktion leder till en sänkning av triglyceridnivån. Medicinsk behandling övervägs vid TG-nivå >2,3 mmol/L trots livsstilsåtgärder hos patienter med hög kardiovaskulär risk (2).
Litteraturreferenser

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 347-348, 394-402.
2. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur Heart J 2021;42:3227-3337


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum eller EDTA accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns, se metodbeskrivning.