P-Magnesium

Publicerad: 2024-01-03 15:49 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 1 vecka i rumstemperatur, 1 vecka i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.
Hemolyserat prov analyseras ej

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
6 månaderSaknas mmol/L mmol/L
> 6 månader0,76-1,00 mmol/L mmol/L
18 år0,76-1,00 mmol/L mmol/L
> 18 år0,70-0,95 mmol/L0,70-0,95 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Mg (P-Magnesium) DokID 206054     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Skelettet innehåller hälften av kroppens magnesium medan 98% av andra hälften förekommer intracellulärt. Plasma innehåller 1% av kroppens magnesium varav ca 35% finns i proteinbunden form och ca 65% i fri, biologiskt aktiv form. Magnesiumjoner är viktiga kofaktorer för protein och DNA-syntes samt för ett stort antal enzymer mm. Magnesiumkoncentrationen i plasma är snävt reglerad och influeras av bl. a upptag i tarmen, reabsorption i njurarna och utbyte i skelettet. Magnesiumbrist kan orsaka trötthet och asteniska besvär. Vid uttalad brist kan tetani och kramper förekomma. Hypermagnesemi kan vid excessiva höjningar (7-10 mmol/L) ge andningsförlamning och hjärtstillestånd. Analysen är bl. a. indicerad vid utredning av oklara trötthets- och kramptillstånd, vid binjurebarkssjukdomar samt vid långvarig diarré eller parenteral nutrition (1).
Bedömning

Sänkt magnesiumhalt ses vid malnutrition, malabsorption, långvarig parenteral nutrition, långvarig behandling med protonpumpshämmare, hos kroniska alkoholister, vid ökade renala förluster (tiaziddiuretika, renal tubulär acidos), hypoparatyreoidism, alkalos, samt vid vissa ärftliga tillstånd. Förhöjd nivå ses vid njurinsufficiens, acidos och myxödem. Vid diabeteskoma förändras magnesiumkoncentrationen på samma sätt som för kalium (1).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 555-6, 569-571.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.