P-LD(P-Laktatdehydrogenas)

Publicerad: 2022-11-30 10:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör kan förvaras 2 dygn i kylskåpstemp.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemp, 4 dygn i kylskåpstemp 2 - 8 ºC och 6 veckor i ≤ -18 ºC.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
7 dagarSaknas µkat/L
28 dagar2,6-8,3 µkat/L
3 år2,2-4,9 µkat/L
8 år2,0-4,1 µkat/L
17 år1,9-4,3 µkat/L
70 år1,8-3,4 µkat/L
>70 år1,9-4,2 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Laktatdehydrogenas finns i kroppens alla celler. I blodet kan normalt fem olika isoenzymer påvisas. Isozenzymfördelningen varierar mellan vävnad till vävnad. Höga aktiviteter av LD finns i lever, hjärt- och skelettmuskulatur, njurar och röda blodkroppar. Det senare medför att provet blir känsligt för hemolys vid provtagningen. P-LD mäter total-LD. Total-LD blir därför en ospecifik indikator på vävnadsskada. Läckage kan ske efter bara en liten vävnadsskada och förhöjda värden ses vid många sjukdomstillstånd. P-LD används bl.a. för prognos och uppföljning av en del maligna sjukdomar.
LD kan bilda komplex med immunglobulin och då ses förhöjd och konstant LD-nivå. Här kan elektroforetisk isoenzymundersökning vara av värde för att undvika onödiga utredningar (1).
Bedömning

LD-stegring är en ospecifik indikator på vävnadsskada (1). I övrigt, se Medicinsk bakgrund.
Referens

1. Tietz Textbook of Laboratory Medicine, 7th ed. Elseviers 2022, Panteghini, Mauro. Lactate dehydogenase. Published December 31, 2022. © 2023.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 103 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.