P-PSA, fritt

Publicerad: 2024-01-10 18:18 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 3 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör håller i 8 timmar i rumstemperatur och 5 dygn i 2 - 8 ºC .
Avhälld plasma håller i 8 timmar i rumstemperatur, 5 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

27,00kr (internt),32,94kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas

Information hämtad från (dokument):

PSA, fritt (P-Prostataspecifikt antigen, fritt) och PSA, fritt/tot-kvot (P-), Cobas Pure, Dok-ID:201643     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgeund
Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett enzym i sädesvätskan (kallikrein-serinproteas) som produceras i prostata och utsöndras i höga koncentrationer i prostatasekretet. Dess funktion där är att lösa upp gelstrukturer i sekretet som omsluter spermierna. I blodet förekommer PSA dels i fri form och dels i komplex med proteashämmare (fr.a. α1-antikymotrypsin). Elimination av komplexet är långsam till följd av dess höga molekylvikt (ca 90 kDA). Normalt förekommer PSA i mycket låga halter i blodet (1). Den intraindividuella variationen för PSA är 15% och det förekommer variation mellan olika mätmetoder. PSA används vid diagnostik och uppföljning av prostatacancer. Eftersom det finns ett antal felkällor för PSA-värden bör alltid två prov värderas innan man gör en biopsi eller påbörjar en behandling (2).
Andelen komplexbundet respektive fritt PSA varierar vid olika sjukdomstillstånd. Kvoten fritt PSA/ total PSA (PSA Fritt/Tot-kvot) beräknas efter beställning inom PSA-intervallet 2,0 - 20 μg/L för att underlätta diagnostiken av prostatacancer hos män med palpatoriskt benign prostatakörtel (2,3).
Bedömning

En låg kvot innebär en högre risk för kliniskt betydelsefull cancer. Vid cancer och inflammation i prostatakörteln är en större andel av PSA i serum bundet till makromolekyler än vid en benign prostataförstoring. Vid totalt PSA 2-20 µg/l är sannolikheten för cancer lägre vid en hög PSA fritt/tot-kvot än vid en låg kvot. Risken ökar kontinuerligt från under 10 % vid PSA fritt/tot-kvot> 0,25 till 50 % vid PSA fritt/tot-kvot < 0,1. Patienter med kronisk njursvikt får falskt höga PSA fritt/tot-kvoter och kvoten kan därför inte värderas i denna patientgrupp. I enlighet med rekommendationer i Nationella Vårdprogrammet anges inte något referensintervall för PSA fritt/tot-kvot då denna endast skall användas vid specialistbedömning. PSA fritt/tot-kvot har inget tilläggsvärde om man känner till PSA-densiteten (2,3).
Referenser

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 672-5.
2. Regionala Cancercentrum i samverkan. Prostatacancer. Nationellt vårdprogram. 2021-06-22 version:6.1 Nationellt vårdprogram prostatacancer - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
3. Expertgruppen för Endokrinologi, Equalis, 2018-12-18. Åtgärdsgränser för PSA. Equalis rekommendation S014 Version 1.4×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 120 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
I undantagsfall kan ocentrifugerade rör centrifugeras och analyseras 24 tim efter provtagning om de förvarats i rumstemperatur eller 2-8°C
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.