P-HDL-kolesterol

Publicerad: 2023-11-29 11:55 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Patienten skall vila SITTANDE 15 min.före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Fasta rekommenderar inte längre generellt inför provtagning av lipider.
I de fall P-Triglycerider är över >4,5 mmol/L får provet tas om fastande.
Stark fysisk aktivitet, alkoholförtäring och tillfällig medicinering bör undvikas dygnet före en lipidutredning.
Vissa sjukdomstillstånd påverkar lipidomsättningen, ex. infektioner, inflammationer, brännskador och stora trauma.
En hjärtinfarkt kan sänka kolesterolvärdet upp till 20 %. Vid en hjärtinfarkt kan prov tagas <24 h
efter debuten. Därefter bör provtagning i utredningssyfte vänta minst 3 mån.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart i 2 dygn i kylskåpstemp. 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 3 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC, 3 mån i ≤ -18 ºC och 1,5 år vid ≤-70 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

13,00kr (internt),15,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
< 6 månadersaknas saknas
6 mån-8 år0,67-1,6 mmol/L0,67-1,6 mmol/L
9-18 år0,84-1,9 mmol/L0,84-1,9 mmol/L
>18 år0,80-2,10 mmol/L1,00-2,70 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

HDL-kolesterol (P-) DokID 202886     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
High-Density lipoprotein (HDL) är ett lipoprotein som transporterar kolesterol från övriga kroppen till levern som via syntes av gallsyror kan göra sig av med detta kolesterol (1). HDL betraktas således som en säkerhetsventil mot kolesterolöverlastning i perifera vävnader och anses kunna motverka åderförkalkning. Analysen är indicerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, men också vid utredning och uppföljning av patienter med sjukdomar såsom diabetes och hypotyreos m.fl. som orsakar sekundära lipoproteinrubbningar. Den intraindividuella variationen för HDL-kolesterol är ca 5-7% (2).
Bedömning

HDL-nivån varierar ofta inverst med VLDL-nivån. Låga HDL-nivåer är associerade till en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och förekommer vid diabetes, uttalad övervikt, tyreoideasjukdomar, avancerad leverskada, uremi, stort trauma, inflammation och infektioner av olika genes samt i samband med hjärtinfarkt med lägsta nivåer ca 10-14 dagar efter det akuta insjuknandet. En sänkt HDL-nivå kan även orsakas av läkemedel (tiazider, selektiva beta-blockerare) eller vara genetiskt betingad som t.ex. vid Tangier sjukdom och vid brist på lecitin-kolesterol-acyltransferas (LCAT), där HDL-nivån är extremt låg. En hög HDL-nivå kan bero på intag av läkemedel (östrogener, antiepileptika, bronkdilatantia) eller långvarig alkoholintag men kan även vara genetiskt betingad (2). För bedömning av kardiovaskulär risk se rekommendationer från de europeiska sällskapen för kardiologi (ESC) (3).

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 431.
2. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 389-404.
3. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Deceloped by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the Europeas Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur. Heart J 2021;42:3227-3337.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 107 µL.
Låt provet anta rumstemp. före analys.
Serum och EDTA accepteras i undantagsfall som provmaterial.