P-Fosfat

Publicerad: 2023-11-29 10:47 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i kylskåpstemp. 2 - 8 ºC .
Avhälld plasma är hållbart 24 timmar i rumstemperatur, 4 dygn i kylskåpstemperatur samt 12 månader i ≤ - 18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1 år1,2-2,1 mmol/L1,2-2,1 mmol/L
12 år1,1-1,8 mmol/L1,1-1,8 mmol/L
17 år0,7-1,4 mmol/L0,7-1,4 mmol/L
50 år0,7-1,6 mmol/L0,8-1,5 mmol/L
>50 år0,8-1,4 mmol/L0,8-1,5 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Fosfat (P-) DokID 202226     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Skelettet innehåller ca 85% av kroppens fosfor. Större delen av återstoden förekommer intracellulärt. Intracellulärt fosfat består huvudsakligen av organiska fosforföreningar. Av extracellulärt fosfat finns i serum ca 70% i lipoproteinernas fosfolipider och ca 30% som oorganiskt fosfat som utgör transportform för fosfor och tjänar samtidigt som pH-buffert. Fosfat ingår som prostetisk grupp i vissa proteiner, som strukturkomponent i nukleinsyrorna och fosfolipiderna men även i energirika fosforföreningar som ATP och har en central roll i energiomsättningen. I praktiken berörs alla kroppens metaboliska förlopp på något sätt av fosfatmetabolismen. Reglering av fosfat involverar upptag/utsöndring i njurarna, upptag i tarmen och utbyte i skelettet samt PTH, aktivt D-vitamin och FGF-23. P-Fosfat speglar halten av inorganiskt fosfat och är indicerat vid bl.a. utredning av rubbningar i calciumomsättningen, vid njursjukdomar, långvarig parenteral nutrition, grav osteoporos, rakit samt vid oklara trötthets- och kramptillstånd (1).
Bedömning

Sänkt fosfathalt ses vid ökade renala förluster (t.ex. vid vissa tubulära defekter och hyperparatyreoidism), vid lågt upptag i tarmen som t.ex. kronisk alkoholism, D-vitaminbrist, svåra traumata, vid alkalos, efter insulin- och glukostillförsel, vid långvarig parenteral nutrition samt vid FGF-23-producerande tumör. Förhöjda värden ses vid tillstånd med minskad renal fosfatutsöndring (t.ex. njurinsufficiens och hypoparatyreoidism), vid acidos, långvarig immobilisering samt vid aktiv akromegali (1).

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 568-9

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.