P-Folat

Publicerad: 2023-11-29 10:45 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på
patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. >5 mg/dag).

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemperatur.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma förvaras ljusskyddat.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 2 h i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8 ºC och 4 veckor i ≤ -18 ºC.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

20,00kr (internt),24,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
>7,0 nmol/L

Information hämtad från (dokument):

Folat (P-) DokID 201963     Version: 2.1


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Folater är vattenlösliga vitaminer som syntetiseras i växter och av mikroorganismer.
Behovet täcks vanligen av en normalt sammansatt kost som innehåller cirka 600 µg/dygn. Folatrika födoämnen är lever, jäst, bönor, nötter, spenat och andra grönsaker. Kroppens depåer (ca 5mg) räcker cirka 3-4 månader vid kraftigt nedsatt tillförsel. (1)
I plasma förekommer folater till största delen bundet till plasmaproteiner. Cirka 1/3 cirkulerar fritt. Folater är essentiella vid överföringen av så kallade enkolsfragment (t.ex. metyl-, formyl- m.m) och kräver vitamin B12, sin kofaktor, för omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till tetrahydrofolat. Folaterna behövs även för nukleinsyrasyntesen och vid omvandlingen av serin till glycin. (1)
Utredning av symtom vid brist på folat/kobalamin: Megaloblastanemi, neurologiska symtom med perifer neuropati, nedsatt vibrationssinne och ” restless legs”. Mentala symtom från kognitiv svikt och demens till depression och psykos. Trötthet, viktminskning, håravfall och huvudvärk. I flera studier har samvariation setts mellan låga folat-/kobalaminnivåer och kardiovaslukär sjukdom. (2)
Bedömning

Folatbrist kan orsakas av minskad tillförsel eller minskat upptag (malnutrition resp. malabsorption), ökat behov (t.ex. hemolytisk anemi) eller ökade förluster (t.ex. hemodialys). Funktionell folatbrist uppkommer även som ett resultat av en vanlig polymorfism i metylentetrahydrofolat-reduktas (MTHFR), homozygoter för denna polymorfism utgör cirka 8 % av befolkningen i Sverige. (1)
Störningar i folatmetabolism ses vid behandling med framför allt antiepileptika: t. ex barbiturater.
Inga negativa effekter har rapporterats från konsumtion av folatberikade livsmedel; sålunda är alla tecken på toxicitet associerade med tillskott av folat. En erkänd komplikation av folattillskott är att det "maskerar" vitamin B 12-brist, eftersom den associerade anemin svarar på folat enbart. Detta kan fördröja behandlingen av bristen, vilket gör att neurologiska avvikelser kan utvecklas. Det har rekommenderats att om ett lågt serum folat förekommer samtidigt med lågt vitamin B 12, bör det senare korrigeras först (7).
Referens

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:2 uppl. 2018, sid. 690-692.
2. Lökk J, Folat/kobalamin hos äldre - bristtillstånd vanliga och svårfångade. Läkartidningen vol 98, Nr 51-52, 2001.
7. Rifai N, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 2018, 39, sid
417-417. e104.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 125 µL.
Serum accepteras som provmaterial vid behov.
Provet är ljuskänsligt.