P-Fibrinogen

Publicerad: 2024-02-23 13:04 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, ljusblå propp
Volym: 5 mL drar 2,7 mL
Tillsats: Na-citrat
Artikelnr: 2414

Hantering:

Provmängd kontrolleras och att det ej finns koagel i provet genom att vända röret ett par gånger.
Centrifugeras inom 1 timme på G-tal 2000 i 10 min.

Plasma i primärrör:
Analyseras inom 1 timme. Om provrör inte anländer till laboratoriet inom 1 timme, för över plasman till ett plaströr.
Avhälld plasma:
12 timmar i rumstemperatur, 72 timmar i 2 till 8 ºC och 3 månader i ≤ -18 ºC. Om provrör med avhälld plasma inte anländer till laboratoriet inom 72 timmar frys in prov och skicka fryst.

OBS! Beställs fler koagulationsanalyser på samma rör sänds plasman alltid fryst till laboratoriet.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

63,00kr (internt),76,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
2,0-4,0 g/L

Information hämtad från (dokument):

Fibrinogen (P-), CS-2500 Dok-ID: 179052     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Fibrinogen syntetiseras i levern. Sista steget i blodkoagulationen är omvandlingen av lösligt fibrinogen till ett olösligt nätverk av fibrintrådar. Denna process äger rum på platsen för skadan och katalyseras av trombin. Plasmakoncentrationen av fibrinogen regleras främst av synteshastigheten i levern.
Fibrinogen är ett s k akutfasprotein. Redan ett dygn efter vävnadsskada kan en förhöjd plasmakoncentration påvisas, medan den högsta koncentrationen brukar inträffa efter 3-4 dygn. Nivån betingas till en del av vävnadsskadans storlek. Vid okomplicerade processer, ex operativt ingrepp utan påföljande komplikationer, brukar en normalisering av fibrinogen koncentrationen inträda efter 3-4 veckor.

Fibrinogen är ett akutfasprotein, som ökar vid inflammatoriska reaktioner.
Aktuell fibrinogenhalt måste alltid bedömas i förhållande till patientens övriga tillstånd, framför allt avseende eventuell inflammation. Ökning av fibrinogenkoncentrationen ses också i samband med proteinförluster som vid t ex nefrotiskt syndrom liksom vid graviditet. En förhöjd nivå fibrinogen har associerats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Mycket höga värden kan förekomma vid sepsis.
Vid disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) ses däremot lågt fibrinogen tillsammans med låga koncentrationer av trombocyter och sänkt protrombin, faktor V och faktor VII aktivitet. Sänkt koncentration kan även ses vid påtaglig leverskada. Vid koncentrationsnivåer fibrinogen under ca 1 g/L kan blödningar uppstå. Normal nivå vid samtidig inflammation tyder på ökad omsättning, d v s koagulation och/eller fibrinolys, eftersom syntesen är stegrad vid alla typer av inflammation.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Frusen plasma skall tinas upp snabbt vid 37 °C.
Om plasman inte är tinad efter 5 minuter öka tiden men överstig inte 10 minuter
Plasma bör inte stå mer än 5 minuter i 37 °C då den är fullt tinad
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.