P-Järn

Publicerad: 2023-11-29 10:42 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-TIBC och Järnmättnad ingår i beställningen.
Prov bör tas på morgonen senast kl.10.00 p.g.a. dygnsvariation. Järntablett bör ej tas dygnet före provtagning
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provtagning bör undvikas vid feber och inflammatoriska tillstånd.
Vid intralipidbehandling ska prov ej tas förrän efter 8 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i kylskåpstemp 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 3 veckor i 2 - 8 ºC och flera år i ≤ -18 ºC.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

11,00kr (internt),13,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
60 dagar12-20 µmol/L µmol/L
1 år6-12 µmol/L µmol/L
10 år9-25 µmol/L µmol/L
15 år11-27 µmol/L µmol/L
>15 år9-34 µmol/L9-34 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Fe (P-Järn) DokID 202888     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Med plasmajärn avses transferrinbundet järn vilket är den normala transportformen för järn i organismen. Den aktuella plasmajärnnivån är beroende av relationen mellan in- respektive utflödet av järn. Inflödet bestäms av antalet erytrocyter som bryts ner per tidsenhet samt av järndepåernas storlek och omsättningshastighet. Utflödet bestäms av erytropoesen och retikuloendoteliala systemets affinitet för järn. Den sistnämnda ökar vid inflammatoriska tillstånd. Vid normal erytropoes omsätts hela plasmapoolen järn 8-10 gånger per dygn. Detta innebär att plasmajärnnivån snabbt kan förändras redan vid smärre förskjutningar av hastigheten i bildning respektive destruktion av erytrocyter.
P-Järn är indicerat vid utredning av sjukdomstillstånd som kan vara associerade med järnbrist eller järnöverskott. Plasmakoncentrationen av järn varierar under dygnet och provet bör tas på morgonen (1).

Bedömning

Plasmajärnnivå ska bedömas i relation till transferrinnivå och järnmättnad. Plasmajärnnivå stiger då syntesen av hemoglobin är mindre än nedbrytningen, då järndepåerna är abnormt stora (hög järnmättnad, normalt eller lågt transferrin) och vid akut utbredd leverskada. Plasmajärnnivån faller då hemoglobinsyntesen är större än nedbrytningen, vid akuta-subakuta inflammatoriska processer och vid järnbrist.
Ett lågt plasmajärnvärde tillsammans med en hög transferrinnivå talar för järnbrist (järnmättnad <15%). Ett lågt plasmajärnvärde säger däremot ingenting om organismens aktuella järnbehov vid samtidigt låg transferrinnivå, utan talar i stället för en pågående inflammatorisk process eller malnutrition. Ett normalt plasmajärnvärde tillsammans med ett högt transferrinvärde kan förekomma vid järnbrist men ses oftast vid östrogenpåverkan (1).

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 236-237.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 112 µL.
Analys av P-Transferrin ingår.
Hemolyserade prover analyseras ej, då erytrocyter innehåller järn.