P-CRP

Publicerad: 2023-11-10 14:34 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör kan förvaras 2 dygn i kylskåpstemp.
Avhälld plasma är hållbar 2 veckor i rumstemp, 3 veckor i kylskåpstemp och 1 år i ≤ -18.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

13,00kr (internt),15,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<5 mg/L

Information hämtad från (dokument):

CRP (P-C-reaktivt protein) DokID 203229     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
CRP syntetiseras i levern efter stimulering av IL-6 och IL-1. CRP binder olika substanser från skadade celler och mikroorganismer och därmed bidrar till aktivering av komplementsystemet och fagocytos. CRP är det akutfasprotein vars koncentration ökas snabbast (inom ca 8 timmar) vid vävnadsskada. All vävnadsskada kan ge upphov till akutfasreaktion vare sig skadan orsakas av bakterier, virus, aseptisk nekros, autoimmun sjukdom, malignitet, trauma eller kirurgiska ingrepp. CRP har en massa på 120 kDa och en snabb elimination (T 1/2 ca 17 timmar) vilket gör att CRP är en utmärkt parameter för uppföljning av sjukdomsaktivitet eller behandlingsresultat.(1)

Bedömning

Graden av CRP-stegring speglar den inflammatoriska processens storlek/aktivitet och detta bättre vid akuta än vid kroniska tillstånd. Förnyade stegringar efter regress indikerar uppblossande process eller komplikation. Vid bakteriella infektioner ökar CRP kraftigt men stiger ofta inte eller endast marginellt vid okomplicerade virusinfektioner. Dessutom stiger CRP även vid sjukdomar karakteriserade av cellsönderfall, som aseptiska nekroser, vissa kroniska inflammatoriska tillstånd, ibland vid maligna sjukdomar samt postoperativt. Upprepade CRP-analyser är ett viktigt hjälpmedel för att upptäcka postoperativa komplikationer. Låggradig CRP-ökning (>3 mg/L) är en riskfaktor för framtida utveckling av aterosklerotiska plack och kardiovaskulär sjukdom (1).

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 90-92, 99-100, 423-426, 433-434

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Intraosseöst prov accepteras i undantagsfall som provmaterial och utförs som X-analys.
Interferenser finns, se metodbeskrivningen