Cytologi Självprov HPV

Publicerad: 2022-10-05 09:39 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Erbjuda självprov HPV (Humant Papillomvirus) som alternativ till vårdgivartaget gynekologiskt cellprov för t.ex. personer med uttalad rädsla för gynekologisk undersökning

Hantering:

Om självprov HPV erbjuds
Om själprov HPV bedöms vara befogat kan ett självprovtagningskitt skickas hem alternativt lämnas ut/tas direkt på respektive Kvinnokliniks gynmottagning.

Remiss i Cosmic "HPV självprov Klinisk Remiss".

Default är Vagina och Rutinprov ifyllt. Möjlighet att skriva kommentar finns.

Självprovkit

Beställs via cytologlab tfn 0480-44 87 82 eller 0480 81183
I självprovtagningskittet finns påse till utskick, provtagningsmaterial, information om hur provet ska tas ( ”Instruktion - självprovtagning av HPV-prov”) samt frankerat returkuvert som går direkt till patologen.

Provhantering

Spara remiss i cosmic och skriv ut remissetikett (RID)
Ta på handskar.
Ta fram ett självprovtagningskitt.
Öppna försiktigt påsen, för upp röret så långt att du kan klistra fast remissetiketten med streckkoden vågrätt. Om etiketten är för lång behöver den vikas in som en apoteksetikett, Viktigt att RID etiketten är tydlig så att instrumentet kan läsa streck koden.

Låt patienten ta provet och lägg sedan provröret i provhylsan i returkuvertet och skicka det till laboratoriet (Klinisk Patologi)

Ska patienten ta provet hemifrån, för då ner provrröret med etiketten ner i provrörspåsen igen och ge patienenten självprovtagningskittet.

Skriv ut adressetikett från Cosmic och sätt på påsen (endast om provet ska skickas hem till patienten).
Skicka/lämna ut självprovtagningskittet till patienten.

Svar på HPV-självtest enligt denna rutin skickas via Cosmic till dysplasiansvarig läkare på respektive KK. Svaret i Cosmic märks ”HPV-självtest KK” för att skilja från ”HPV-självtest långtidsuteblivare”. Dysplasiansvarig läkare bedömer svaret, tar ställning till fortsatt handläggning och meddelar patienten. Standardbrev finns för HPV-negativt självprov på resp klinik.

Svarstider

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdager efter provets ankomst till laboratoriet.Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43