P-Tobramycin

Publicerad: 2021-05-28 11:19 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Kontakta laboratoriet via telefon i god tid innan provtagning för att meddela att prov ankommer. Detta ger laboratoriet tid att utföra förberedelser inför analys.

Venblod


Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.


Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras i primärröret upp till 48 h i kylskåpstemp.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avhällt plasma kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp och en månad vid -20 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

99,00kr (internt),120,78kr (externt)

×

Medicinsk Bakgrund

Tobramycin hör till gruppen aminoglycosider, som är en viktig antibiotikagrupp för behandling av svåra systeminfektioner. De produceras ur olika mögel och till samma familj hör t ex streptomycin och netilmicin.
Aminoglycosider används i kombination med betalaktamantibiotika vid behandling av septisk chock. Kombinationen av läkemedlen ovan har en synergistisk effekt mot flera bakteriearter. De verkar genom att hämma protein-syntesen i de bakteriella ribosomerna, vilket innebär en bakteriostatisk effekt. Tobramycin är den aminoglykosid som har bäst effekt mot Pseudomonas aeruginosa.
Aminoglycosidernas farmakokinetik är relativt enkel. De är stora och polära molekyler, vilket gör att de absorberas mycket dåligt via mag-tarmkanalen utan måste ges parenteralt. Tobramycin binder sig inte till proteiner och hos normala individer är t ½ ungefär 2-3 timmar. Tobramycin metaboliseras ej utan utsöndras via njurarna. Hos patienter med nedsatt njurfunktion ökar halveringstiden betydligt och tider upp mot 100 timmar kan fås. Aminoglycosider hör till de mest toxiska av antibiotika, vilket är en stor nackdel. Skador på njurar och hörsel är de främsta kliniska biverkningar som ses. De förefaller oberoende av varandra. Njurskadan är vanligtvis reversibel medan svårare hörselska-dor i allmänhet inte är det. Tobramycin kan ges en eller två gånger per dygn. Vid behandlingskontroll av tobramycin i plasma tas provet (dal-värde) omedelbart före nästa dos. Det finns också andra provtagningsti-der efter given dos, det skiljer sig mellan de olika klinikerna.