P-Tobramycin

Publicerad: 2024-06-05 15:25 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 timmar. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart i 3 dagar vid 2–8 °C och 1 mån i ≤ -18 ºC.
Frys endast en gång.

Utförare:

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

43,00kr (internt),52,46kr (externt)

Information hämtad från (dokument):

Tobramycin (P-) Dok-ID: 206254     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Tobramycin hör till gruppen aminoglycosider, som är en viktig antibiotikagrupp för behandling av svåra systeminfektioner. De produceras ur olika mögel och till samma familj hör t ex streptomycin och netilmicin. Aminoglycosider används i kombination med betalaktamantibiotika vid behandling av septisk chock. Kombinationen av läkemedlen ovan har en synergistisk effekt mot flera bakteriearter. De verkar genom att hämma protein-syntesen i de bakteriella ribosomerna, vilket innebär en bakteriostatisk effekt. Tobramycin är den aminoglykosid som har bäst effekt mot Pseudomonas aeruginosa.

Aminoglycosidernas farmakokinetik är relativt enkel. De är stora och polära molekyler, vilket gör att de absorberas mycket dåligt via magtarmkanalen utan måste ges parenteralt. Tobramycin binder sig inte till proteiner och hos normala individer är halveringstiden ungefär 2-3 timmar. Tobramycin metaboliseras ej utan utsöndras via njurarna. Hos patienter med nedsatt njurfunktion ökar halveringstiden betydligt och tider upp mot 100 timmar kan fås. Aminoglycosider hör till de mest toxiska av antibiotika, vilket är en stor nackdel. Skador på njurar och hörsel är de främsta kliniska biverkningar som ses. De förefaller oberoende av varandra. Njurskadan är vanligtvis reversibel medan svårare hörselskador i allmänhet inte är det. Tobramycin kan ges en eller två gånger per dygn. Vid behandlingskontroll av Tobramycin i plasma tas provet (dalvärde) omedelbart före nästa dos. Det finns också andra provtagningstider efter given dos, det skiljer sig mellan de olika klinikerna. (1,2)

Bedömning

Tobramycin kan ge skador på hörsel och njurar om koncentrationen i plasma är för hög.
Vid septisk chock bedöms nyttan med Tobramycin högre än risken för skadorna ovan.
Koncentrationen i plasma får ej heller vara för låg, så det är en balansgång för neonatologen eller infektionsläkaren att ge rätt dosering. Provtagning kan ske enligt olika PM vid olika tidpunkter eller som dalvärde. (1, 2)

Terapiintervall
Plasma

Ett dalvärde bör ej överstiga 2 mg/L.
Koncentrationen i prov som är taget 30 till 60 minuter efter given dos bör vara minst 4 mg/L men högst 12 mg/L.
Koncentration i prov taget efter 8 timmar ska ej överstiga 4 mg/L.
(2)


Referens

1. Ganrot PO, Grubb A, Lindstedt G et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl, 2003
2. Fass.se, läkemedel Nebcina, 2021-01-27
3. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Oneline TDM Tobramycin, 2022-02, V4.0 Svenska

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum i rör utan tillsats eller EDTA-plasma accepteras vid behov.