S-Prolaktin, lågmolekylärt (S-PRL-lågm)

Publicerad: 2022-02-10 08:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Provet bör tas tidigast 2-4 h efter uppvaknande med hänsyn till dygnsvariationen. Stress i samband med provtagning ska undvikas.
Patienten ska vila15-30 min före provtagning.
Rör med koagulationsaktivator, röd propp( art.nr. 2049) accepteras också som provmaterial.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras i primärrör upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljs serum och fryses i -20° C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

53,00kr (internt),64,66kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<279 mIE/LEj gravid: < 427 mIE/L
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund
Prolaktin är ett hormon som utsöndras från hypofysens framlob. Insöndringen styrs från hypothalamus, genom hämning med dopamin. Det finns flera molekylära varianter av prolaktin men den vanligaste varianten (ca 85% av allt prolaktin) är en polypeptid med 199 aminosyror och tre disulfidbryggor (molekylvikt 23 kDa). Makroprolaktin (1), som är ett molekylärt komplex av prolaktin och IgG, förekommer i relativt hög frekvens (15-26%) i serum. Makroprolaktin har sannolikt ingen klinisk relevans men kan ge upphov till förhöjda värden pga immunreaktivitet om provet analyseras utan fällning med polyetylenglykol (PEG). Prolaktin insöndras i likhet med andra hypofyshormoner pulsatilt i ett oregelbundet mönster med variationer i frekvens, amplitud och varaktighet. Dessutom har utsöndringen en viss sömnberoende dygnsrytm med fler och kraftigare toppar under sömnen (2-3). Stress kan därför ge upphov till ökad insöndring och prov för säker diagnostik bör därför helst tas efter vila och ett par timmar efter uppvaknandet på morgonen. Upprepade prov rekommenderas (2).
Prolaktin har många fysiologiska effekter. Det styr utvecklingen av bröstkörteln vid pubertet och under graviditet. Prolaktin har också stor betydelse för laktationen. Vid graviditetens senare del är serumnivåerna 5-10 gånger högre än normalt. Nivån sjunker till normala värden inom cirka 7 veckor efter förlossning. Hos den ammande kvinnan ses emellertid en tillfällig ökning vid varje amning.
Prematura barn har höga prolaktinnivåer i blodet, men de sjunker till låga värden inom några veckor (3).

Bedömning
Prolaktinöverskott kan ge en mängd varierande symptom. De vanligaste är amenorré, sänkt libido, impotens, svullnadskänsla, gynekomasti och galaktorré (7). Förhöjda värden ses förutom vid graviditet och laktation även vid intag av läkemedel, främst dopaminantagonister. Flera andra läkemedelsgrupper kan ge lätt förhöjda värden. Om orsaken är hypofystumör, ses symptom som huvudvärk och synpåverkan.
Hypofystmörer som producerar prolaktin (prolaktinom) ger förhöjda värden men även andra hypofystumörer och tillstånd som ger påverkan på hypofysstjälken, ger stegrade prolaktinnivåer. Andra sjukdomar som kan påverka prolaktininsöndringen är primär hypotyreos, kronisk njursvikt och svår leverskada. Nivåerna är östrogenberoende. Hos män och efter menopaus är nivåerna något lägre (1).
Brist på prolaktin ger oförmåga att amma.

Referenser
1. Smith T et al, Gross. Variability in the detection of prolactin in sera containing big big prolactin (macroprolactin) by commercial mmunoassays. J Clin End Met 87 (12): 5410-5415, 2002
2. Lindstedt, G et al. Missa inte prolaktinomen. Läkartidningen vol 97, nr 4, 2000
3. Ganrot PO, Grubb A, Stenflo J. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 7:e uppl. 1997:381-2.
6. Cook JF, et al, Pediatric reference ranges for prolactin. Clin Chem 38:959, 1992.
Beckman Coulter och Michael Fahie-Wilson, departments of Clinical Biochemistry, Southend Hospital, UK. Macroprolactin -PEG precipitation Interim
7. Werner S, et al. Prolaktin-hormon med många effekter. Läkartidningen vol 95, nr 10, 1999.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 115 µL.
Rör med koagulationsaktivator, röd propp accepteras som provmaterial.
Plasma med Li-heparin eller EDTA plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.