P-Bilirubin, konjugerat

Publicerad: 2023-11-10 12:23 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Kapillär provtagning:

Om barnet ljusbehandlas, stäng av UV-lampan under provtagningen.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer Li-heparin m. gel art.nr. 5113 och tag minst till markeringen för 400 µL.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plamsa är hållbart 3 dygn i 2 - 8 ºC och 3 månader i ≤ -70 ºC.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Proverna får inte utsättas för någon form av direkt ljus. För bästa hållbarhet förvaras proven mörkt och vid låg temperatur.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

64,00kr (internt),78,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
30 dagarSaknas
>30 dagar<5 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Bilirubin, konjugerat (P-) DokID 206049     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Bilirubin bildas genom att fagocyterande celler inom det retikuloendoteliala systemet bryter ned hemdelen i hemoglobin. Detta bilirubin är olösligt i vatten och transporteras därför bundet till albumin som transporterar bilirubin till levern. I levercellen konjugeras bilirubin med glukuronsyra. Konjugerat bilirubin är vattenlösligt och utsöndras via gallan till tarmen. Normalt utgör det konjugerade bilirubinet mindre än 20% av totalbilirubinet i plasma hos vuxna.
Leverns normalt stora reservkapacitet för konjugering av bilirubin överskrids först efter betydande levercellsnekros. Plasmabilirubinnivån hos en leverfrisk individ är ett mycket grovt mått på hemomsättningens storlek.
P-Bilirubin är indicerad vid utredning och uppföljning av lever- och gallvägssjukdomar samt av hemolytisk anemi. P-Bilirubin, konjugerat, är indicerad vid bl a en förhöjd halt av totalt bilirubin utan andra tecken på leverpåverkan. Provet tas dessutom i nyföddhetsperioden och under första levnadsåret vid misstanke på medfödd anatomisk gallstas (1).

Bedömning

Förhöjt totalt bilirubin ses såväl vid lever-/gallvägssjukdom som en ökad erytrocytdestruktion. Vid lever-/gallvägspåverkan ökar det konjugerade bilirubinet, som kan vara förhöjt även om totalbilirubinet är normalt. Kraftigt förhöjt bilirubinnivå kan ses vid såväl leverparenkymskada som gallstas med varierande konjugeringsgrad. Förhöjt totalt bilirubin med lägre grad av konjugerat bilirubin beror på antingen en ökad produktion (bl a hemolytisk anemi, polycytemi, resorption av inre blödning) eller minskad elimination som t ex vid Gilbert syndrom. Hos nyfödda stiger okonjugerat bilirubin under de första levnadsdagarna pga. omogen leverfunktion i kombination med en kraftigt ökad blodkroppsdestruktion (1).

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 471-472.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 109 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.