Molekylär patologi Förväxlingsutredning

Publicerad: 2024-03-08 10:53 av Carola Andersson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Misstänkt förväxlade prover utreds med fragmentanalys.

Om möjligt önskas även ett referensprov från berörda patienter. Finns referensprov som man vet säkert kommer från berörda patienter så kan de misstänkt förväxlade proverna länkas till respektive patient. Finns inget referensprov kan det bara avgöras om misstänkt förväxlade prover härstammar från samma patient eller inte men inte kopplas till en specifik patient.

Referens prov kan vara material från tidigare provtagningstillfälle (arkiverat material) eller nytaget specifikt för förväxlingsutredningen.

Tekniskt ansvarig

Carola Andersson Tel: 0722 - 402380
Molekylärt humandiagnostik lab

Tel: 010 - 358 87 88
Hantering:

Provet hanteras och skickas enligt provtagningsanvisningar för respektive materialtyp och organområde.
I de fall där ett referensprov är taget specifikt för analysen är det av stor vikt att det i remissen klart framgår vilket referensprovet är.

En remiss per inblandad patient ska skickas.

Cosmic remiss

Beställning provbunden, flik "Patologi/Cytologi", rullistan, "alla", välj Molekylärpatologisk analys

PAD/CD remiss

Centralförrådet nr 6132. Används endast av kliniker som ej är anslutna till cosmic (pappersremiss).
Avsändande klinik samt patientinformation ska vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonal kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss ska texten vara tydlig och helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer.

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för histologiskt och cytologiskt material till molekylärpatologisk analys     Version: 2.0