P-Antitrombin

Publicerad: 2024-02-09 15:52 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, ljusblå propp
Volym: 5 mL drar 2,7 mL
Tillsats: Na-citrat
Artikelnr: 2414

Hantering:

Provmängd kontrolleras och att det ej finns koagel i provet genom att vända röret ett par gånger.

Centrifugera snarast vid 2000 g i 10 minuter
Om analysen skall utföras omedelbart efter centrifugering behöver plasman inte separeras.
I annat fall separeras plasman från blodkropparna. För att separera plasma, använd pipett av plast och överför till plaströr.
Separerad plasma är hållbar 4 timmar i rumstemperatur.
Frys plasma
och sänd fruset om provet ej analyseras inom 4h. Fruset prov hållbart 2 veckor i -18 ºC.


OBS!Beställs fler koagulationsanalyser på samma rör sänds plasman alltid fryst till laboratoriet.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

72,00kr (internt),87,84kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
6 dagar0,40-0,93 kIE/L
30 dagar0,48-1,10 kIE/L
90 dagar0,70-1,20 kIE/L
>90 dagar0,85-1,25 kIE/L

Information hämtad från (dokument):

P-Antitrombin (P-AT) med CS-2500 Dok-ID: 179003     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Antitrombin (även kallat ATIII och heparin cofaktor I) är ett vitamin K oberoende glykoprotein med molekylvikten omkring 58 kDa.
Antitrombin syntetiseras i levern. Det består av en peptidkedja tvärbunden med tre disulfidbryggor. Antitrombin är blodets viktigaste hämmare av trombin och andra serinproteaser som bildas vid koagulering. Det är identiskt med heparin cofaktor, som erfordras för att heparin skall ha antikoagulerande effekt. Proteinet bildar ett stabilt 1:1 komplex med det aktiva enzymet. Hastigheten för komplexbildningen mellan AT och respektive enzym är låg i frånvaro av heparin. Om heparin är närvarande, ökar hastigheten upp till tusen gånger. Det verkar som katalysator. Komplexbildningen mellan AT och koagulationsenzymerna är irreversibel och komplexet elimineras från blodbanan. Trombossjukdom, antitrombinbrist i släkten samt misstanke om DIC utgör indikationer för bestämning av antitrombin.

Publicerade uppgifter om normal plasmakoncentration av AT varierar, men den torde ligga omkring 0,15 g/L. Nyfödda har ungefär halva antitrombinnivån jämfört med vuxna.Personer med ärftlig antitrombinbrist har ca 50 % av normalvärdet men variationer förekommer. Dessa personer löper ökad risk att utveckla trombos särskilt i samband med kirurgiska ingrepp, infektioner och graviditet samt vid långvarig immobilisering.
Låga värden kan också förekomma vid nefrotiskt syndrom, levercirros och vid patologisk proteolys. Vid sepsis och disseminerad intravasal koagulation (DIC) sker en snabb konsumtion av AT och plasmakoncentrationerna av AT predikterar komplikationer och dödlighet. Waranbehandling och intag av östrogenpreparat medför en liten ökning av antitrombin i plasma.
OBS! Metoden är baserad på faktor Xa vilket gör att bestämning av antitrombin inte kan göras (resulterar i felaktigt förhöjd antitrombin-aktivitet) om patienten står på behandling med faktor Xa-hämmare såsom rivaroxaban och apixaban. I sådana fall rekommenderas bestämning av antitrombin med trombinbaserad metod

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Avskiljd plasma är hållbar minst 24 h i rumstemperatur, minst 48 h vid 2-8 °C
Fryst plasma hållbar 3 mån. i frys -20° C och 6 mån. i frys - 70°
Frusen plasma tinas om möjligt vid 37 °C i vattenbad