Flödescytometri TBNK analys

Publicerad: 2024-03-12 09:35 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Immunfenotypning vid immunodefekter, analys av T-celler, B-celler och NK celler (TBNK- celler).
Bestämning av lymfocytpopulationer utförs med flödescytometri. Ingår bland annat i utredning och uppföljning av immunbrister och vissa immunmedierade sjukdomar. Med lymfocytprofil bestäms fördelning och antal CD3+ (T-lymfocyter totalt), CD3+CD4+ (T-hjälparceller), CD3+CD8+ (T-cytotoxiska celler) CD19+ ( B-lymfocyter), CD3-CD16+56+ ( NK celler).

Ansvarig

Tomasz Gorecki Tel: 010-358 12 43

Provtagning enligt utfärdade provtagningsanvisningar på resp mottagning där provtagning sker.
Rör Vakuum 5 mL lila propp EDTA (K2). Lämplig provvolym 3 mL.

Förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar efter provtagningen.
Provröret märks med etikett med namn, personnummer och datum med optisk läsbar etikett (RID).

OBS!! PROVET SKA LÄMNAS TILL KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI INTE TILL KLINISK KEMI.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Fixeringslösning
EDTA - rör enligt nedan

Provtagningsrör

5 ml EDTA-rör, lila propp. Art nr 5125 Rör Vakuum 5 mL lila propp EDTA (K2)

Remiss

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi allmän.
PAD/CD remiss, centralförråd nr: 6132. Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Svarstid

Svar lämnas normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Övrigt

Måndag - torsdag (helgfri vecka) lämnas prover för flödescytometrisk analys till laboratoriet 7.30 - 16.00. OM analys önskas samma dag skall provet anlända till laboratoriet före kl 14.00 provtagningsdagen. Helst endast akuta prover fredagar eller dag före helgdag, provet skall då lämnas senast kl 13.00 tilll laboratoriet.

Om möjligt skicka sent tagna prover torsdag och/eller dag före helgdag med transport så provet är på laboratoriet tidig morgon dagen efter provtagning.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-358 13 45 eller 010-358 87 82.

I övrigt vg se Allmänt Cytologi


Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik " Klinisk Patologi"

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Flödescytometri TBNK analys     Version: 3.0