P-APT-tid

Publicerad: 2024-02-09 15:43 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, ljusblå propp
Volym: 5 mL drar 2,7 mL
Tillsats: Na-citrat
Artikelnr: 2414

Hantering:

Provmängd kontrolleras och att det ej finns koagel i provet genom att vända röret ett par gånger.
Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.

Plasma i primärrör:
Analyseras inom 1 timme. Om primärrör inte anländer till laboratoriet inom 1 timme centrifugera och för över plasman till ett plaströr.
Avhälld plasma:
4 timmar i rumstemperatur.
Frys plasma
om provet ej analyseras inom 4h. Fruset prov hållbart 2 veckor i -18 ºC.


OBS!Beställs fler koagulationsanalyser på samma rör sänds plasman alltid fryst till laboratoriet.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

36,00kr (internt),43,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<180 dagarSaknas sekunder
>180 dagar24-33 sekunder

Information hämtad från (dokument):

APTT (P-Aktiverad partiell tromboplastintid), CS-2500 Dok-ID: 179001     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

P-APTT brukar användas för att studera defekter i intrinsic-systemet.
Metoden är en screening- och summametod som mäter aktiviteten av faktor XII, prekallikrein, högmolekylert kininogen, faktorerna XI, IX, VIII, X, V, protombin och fibrinogen. Faktor VII och XIII mäts däremot inte av APTT. Plasma inkuberas tillsammans med APT-tidsreagens och leder inom några minuter till en standardiserad aktivering av de första stegen i intrinsic-systemet. APTT är en mycket starkt reagensberoende analys där stora skillnader föreligger mellan olika reagens varför resultat inte enkelt kan jämföras mellan olika metoder och referensintervall är metodspecifika. Generellt kan man säga att APTT blir förlängd om en enskild koagulationsfaktor understiger 20-30% av referensvärdet. Metoden används mycket frekvent vid utredning av ökad blödningsbenägenhet, inför operativa ingrepp och vid utredning av lupus antikoagulans. Den har också en plats i monitorering av heparinbehandling.

APTT används ofta för kontroll vid heparinbehandling men också vid utredning om ökad blödningsbenägenhet finns.
Faktor VII och XIII mäts inte av APTT, däremot mäts flera av koagulationsfaktorerna också med PK-INR. En brist på faktor VII ger således inte förlängd APTT men däremot förhöjt PK-INR. Vid brist på faktor X eller protrombin ses både en förlängd APTT och ett förhöjt PK-INR. Generellt blir dock APTT förlängd endast om en koagulationsfaktor understiger 20-30% av referensvärdet. En mild hemofili A (faktor VIII-brist) eller B (faktor IX-brist) kan därför ha normal APTT. Det innebär att mätning av specifika koagulationsfaktorer bör utföras vid misstanke om hemofili då APTT utfaller normalt. På samma sätt utesluter inte en normal APTT att det kan föreligga en blödningsrisk vid operation, här är anamnesen särskilt viktig.
Utöver ovan nämnda faktorbrist ger lupus antikoagulans också vanligen upphov till förlängd APTT och metoden kan användas som en screeningmetod för förekomst av dessa fosfolipidantikroppar. Lupus antikoagulans kan kliniskt vara associerat till tromboemboliska manifestationer vilket ter sig paradoxalt med tanke på förlängd APT-tid. Generellt är det klokt att verifiera förlängd APTT med nytt prov och att vid oväntade förlängda resultat kontrollera så att provtagningsfel inte förelegat med t.ex. hepariniserad nål, att fel rör tagits eller att röret inte omgående blandats korrekt.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Frusen plasma skall tinas upp snabbt vid 37 °C, blandas varsamt och testas omedelbart. Om plasman inte är tinad efter 5 minuter öka tiden men överstig inte 10 minuter Plasma bör inte stå mer än 5 minuter i 37 °C då den är fullt tinad
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.