S-S100B

Publicerad: 2024-01-29 14:51 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras därefter på G-tal 2000 i 10 min.
Serum centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhällt serum är hållbart 8 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

560,00kr (internt),683,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
> 18 år< 0,10 µg/L

Information hämtad från (dokument):

S100B (S-Protein S100B) DokID 205515     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
S100 tillhör en familj av intracellulära Ca-bindande proteiner (1). Subenheterna S100A1 (α) och S100B (β), som är överrepresenterade i nervvävnad, bildar dimererna S100A1B och S100BB, molekylvikt 21 kD. De två dimerena uppmäts av instrumentet vid analys av S100 (1), analysen benämns hädanefter S100B. S100B frisätts vid cerebrala skador och stiger i perifert blod t.ex. vid traumatiska hjärnskador, hjärnskakning, stroke och efter ett hjärtstillestånd.
Analys av S100B kan användas som beslutsstöd hos vuxna med lätt skallskada utan fokalneurologiska symtom (2,3). Provet bör tas inom 3 timmar från skadetillfället, analysresultatet kan användas som beslutsstöd för att minska antalet onödiga undersökningar med datortomografi (3,4). Enligt Undén et al. kan dock provtagning av S100B < 6 timmar från skadetillfället vara av värde (2). S100B frisätts omedelbart efter traumat och har en kort halveringstid (3) som i olika studier har angivits till 25 respektive 97 minuter. S100B som frisatts till cirkulationen elimineras via njurarna (5-7). S-100 B är även en tumörmarkör vid metastaserande maligna melanom (1).

Bedömning

Förhöjda serumnivåer av S100B kan ses vid cerebral skada (t.ex. traumatiska hjärnskador, stroke) samt vid metastaser från malignt melanom (1). Serumnivån av S100B kan även stiga efter frakturer och fettvävstrauma (9). Vid bedömning av det prediktiva värdet av analysresultat av S100B efter skallskada är det viktigt att ta hänsyn till underliggande patologi samt till hur lång tid efter traumat som provet togs (7,10). Försenad provtagning av serum S100B efter trauma mot huvudet kan leda till felaktiga konklusioner avseende neuronal skada (11). Provtagning > 3 timmar efter traumat kan påverka det prediktiva värdet av analysen (3).

Referens

1. Metodblad Cobas, Elecsys S100, Roche Diagnostics, 2021-12, V 4.0 Sv.
2. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B. Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. BMC Medicine 2013, 11:50.
3. Laribi S, Kansao J, Borderie D et al. S100B blood level measurement to exclude cerebral lesions after minor head injury: the multicenter STIC-S100 French Study. Clin Chem Lab Med 2014 Apr;52(4):527-36.
4. Calcagnile O, Undén L, Undén J. Clinical validation of S100B use in management of mild head injury. BMC Emergency Medicine 2012 Oct 27; 12:13.
5. Oris C, Pereira B, Durif J et al. The Biomarker S100B and Mild Traumatic Brain Injury: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(6):e20180037.
6. Jönsson H, Johnsson P, Höglund P, Alling C, Blomqvist S. Elimination of S100B and Renal Function After Cardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 14, No 6 (December), 2000: pp 698-701.
7. Townsend W, Dibble C, Abid K, et al. Rapid Elimination of Protein S-100B from Serum after Minor Head Trauma. Journal of Neurotrauma. Volume 23, Number 2, 2006: pp 149-155.
8. Roche Diagnostics, Cobas Pro Integrated solutions användarhandbok, 2021-06, version. 3.1 .
9. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur. 2018 s 611