P-Pankreasamylas

Publicerad: 2024-01-03 16:07 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i 15 - 25 ºC och 1 månad i 2 - 8 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

13,00kr (internt),15,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<6 månader<0.19 µkat/L
6 mån-1 år<0.39 µkat/L
2-14 år0,10-0,60 µkat/L
15-17 år0,16-0.80 µkat/L
>18 år0.15-1.10 µkat/L

Information hämtad från (dokument):

Pankreasamylas (P-) DokID 196101     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Amylas är ett enzym som katalyserar spjälkning av stärkelse och glykogen. Det finns ffa i spottkörtlar och i pankreas. Pankreasamylas har en halveringstid på ca 10 timmar. Det elimineras från plasma till stor del genom glomerulär filtration. Patologiskt förhöjda aktiviteter i plasma uppträder då flödet av pankreasamylas till extracellulärrummet är ökat eller eliminationen är fördröjd. P-Pankreasamylas är indicerat vid diagnostik av akut pankreatit samt vid utredning av oklara akuta bukfall, exokrin pankreasinsufficiens, cystisk fibros och vid oklar hyperamylasemi (1).

Bedömning

Förhöjda pankreasamylasnivåer ses vid akut pankreatit och andra akuta pankreasskador samt vid pankreascystor. Den absoluta nivån av pankreasamylas återspeglar dåligt svårighetsgraden på den akuta inflammationen. Förhöjda värden förekommer även vid andra akuta bukåkommor utan pankreasaffektion, efter morfintillförsel med samtidig stimulering av sekretionen, vid perforerat ulcus, vid ileus och ischemiska skador i tarmen, efter röntgenundersökning av pankreas, vid makroamylasemi och vid njurinsufficiens. Sänkta nivåer förekommer vid malnutrition, vid kronisk pankreatit, pankreascancer, exokrin pankreasinsufficiens och vid cystisk fibros (1).
Referenser

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 487-9

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Ingen interferens från askorbinsyra upp till 5,68 mmol/l (100 mg/dl).
Ikodextrinbaserade läkemedel kan leda till minskade amylasvärden.