Cytologi Cervixcytologi GCK via HKS

Publicerad: 2024-03-12 08:55 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Provtagningsanvisning för GCK prover, kallade via HKS (HälsoKontrollSystem)
Provtagning VS vg se Cervixcytologi Klinisk Remiss

Ansvarig

Tomasz Gorecki Tel: 010-358 12 43

Provtagning:

TP burk cervixcytologi


Artikelnr: 504753
Beställs: Centralförråd

Hantering:

Remiss och etikett
Elektronisk remiss via HKS systemet skall användas.

Registrera de uppgifter som är relevanta för kvinnan i hälsodeklarationen. Fält släcks och tänds beroende på val. Spara hälsokontrollen. Om provtagaren är annan än inloggad person måste man byta provtagare. Klicka i annan provtagare och välj aktuell. Spara hälsodeklaration och remiss. Aktuellt Remiss-ID visas, observera att detta Remissid ska stämma med det id som står på etiketten som du märker burken med. Skriv ut etikett och märk provburken, sätt etiketten vågrätt på provburkens etikett, laboratoriet behöver kunna se provvolymen, Stäng fönstret.
Etiketten; ska ha tydlig streckkod, 12 siffror till RID nummer - vid problem kontakta kallelsekansli@regionkalmar.se

Provtagning vätskebaserad cytologi

Märk provtagningsburken med etiketten enligt ovan. Etiketten fästs på ovanpå burkens innehållsetikett vg se bild

Provet tas före all annan undersökning. Rutinmässig användning av gel rekommenderas inte då det kan sätta igen filtret i prepareringsmaskinen på laboratoriet. I vissa fall kan det ändå behövas men bör då endast användas sparsamt och på undersidan av spekulumet, ev kan det fuktas med koksaltlösning eller ljummet vatten. Självhållande spekulum bör användas. Provtagaren bör ha engångshandskar på båda händerna.
Provtagaren bör vara väl förtrogen med tekniken vid provtagning och använda provtagningsverktygen enligt anvisningar.

Tvåportionsprov
från portioytan och cervixkanalen bör användas vilket innebär att provtagning under portio (bakre fornix) inte rekommenderas.
1. Portio: Provtag med plastspatel ( ej träspatel - absorberar celler) Spetsen av spateln förs in i yttre modermunnen. Hela portios yta skrapas av med ett lätt tryck (1x 360o )Handgreppet behöver bytas minst en gång. Överför - direkt! - cellerna från plastspateln till provburken med fixeringsvätska genom att vispa runt i fixeringsmediet PreservCyt 10 varv.
2. Provtag från endocervix med cytobrush. Borsten förs in (till ca två tredjedelar eller där spatelns omgång slutade) i kanalen och roteras sedan försiktigt 90-180o . Mer rotation ger inte fler celler, men riskerar däremot orsaka blödning! Överför -direkt- cellerna från borsten till provburken med fixeringsvätska genom att vispa runt i fixeringmediet PreservCyt 10 varv, under det att borsten samtidigt trycks mot provburkens insida.
3. Skruva på locket och dra åt så att lockets och burkens svarta markering möts eller överlappar en aning.

Innan provet skickas till laboratoriet måste remissen/remisserna skickas. Gå till besökslistan för aktuell dag. I besökslistan är den runda symbolen fylld till tre fjärdedelar.
Markera vilka remisser som skall skickas. Klicka på skicka remiss. Meddelande kommer upp med fråga om du vill skicka remisserna. Svara Ja. När remissen är skickad fylls den runda symbolen helt med blå färg. När remissen är mottagen och registrerad på cytologilaboratoriet syns en grön bock i den runda symbolen. Följ den rutin för skickning av remiss och kontroller som gäller från resp MHV

Provtagningsmaterial

Provburk ThinPrep Provbehållare PreservCyt kit 250 st/fp, centralförråd nr 504753
Plast spatel cytologi, centralförråd nr: 2171
Borste för cellprov, centralförråd nr: 680
Provtagningskit Klamydia (till självprov HPV), beställs via mikrobiologen

Fixering

Provet fixeras direkt i provtagningsvätskan PreservCyt som består till 50 % av metanol. Det är därför viktigt att göra provöverföringen så snart som plastspateln respektive borsten förts ner i fixeringsmediet. Provburken klarar sig utmärkt i rumstemperatur och är helt biologiskt inaktivt efter 15 min.

Transport

För att undvika läckage skruva på burkens lock ordentligt tills den svarta markeringen på lockets kant möter den svarta markeringen på burkens hals,
Provburken förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till laboratoriet i lämplig transportlåda tillsammans med ifylld remiss.
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr 8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter
Art nr 95.1714 Klämma/Clips 220 mm
Art nr 95.1713 Påse
Art nr 95.1712 Absorptionsmaterial

Svarstider

Svar lämnas normalt inom tre månader efter provets ankomst till laboratoriet. Svarstiden från laboratoriet kan variera beroende på laboratoriets belastning.

HPV-typning:

Analysen utförs av Klinisk Mikrobiologi Kalmar.
Uppdaterat efter införande av Vårdprogrammet 2022-11-15 version 4.0
Remisstyp HH primär analys HPV, cytologi som reflextest vid påvisad HPV enligt vårdprogrammet.
Självprov HSJ eller HUT, endast HPV typning.
Vid påvisad HPV ”HSJ”, provsvar via HKS, genererar omprov enligt vårdprogrammet till MHV för vårdgivartaget prov.
Vid påvisad HPV ”HUT” går provsvaret till resp Kvinnoklinik i Kalmar och Västervik för vidare utredning.

Gravid

GCK prover tagna på gravida kvinnor granskas med förtur. För att underlätta vid ankomstregistrering och prioritetshantering vill vi att provburken markeras med rött kryss.
Gravid skrivs på etiketten från HKS.

Övrig information se Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram

Remiss:

Elektronisk remiss via HKS

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Medicinsk ansvarig:

Enver Kazazi, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning Cervixcytologi GCK via HKS     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund