Cytologi Cervixcytologi Klinisk remiss VS

Publicerad: 2019-10-28 07:10 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Provtagningsanvisning gällande Klinisk remiss (VS) .
För provtagning av gynekologiska cellprovskontroller se Cytologi GCK via HKS

Ansvarig
Tomasz Gorecki Tel: 0480 - 812 43

Provtagning:

Thin Prep


Artikelnr: 504753

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Provtagning västkebaserad cytologi
Provet tas före all annan undersökning. Rutinmässig användning av gel rekommenderas inte då det kan sätta igen filtret i prepareringsmaskinen på laboratoriet. I vissa fall kan det ändå behövas men bör då endast användas sparsamt och på undersidan av spekulumet, ev kan det fuktas med koksaltlösning eller vatten. Självhållande spekulum bör användas. Provtagaren bör ha engångshandskar på båda händerna.
Provtagaren bör vara väl förtrogen med tekniken vid provtagning och använda provtagningsverktygen enligt anvisningar.
Provtagning under pågående menstruation bör undvikas.

Tvåportionsprov från portioytan
och cervixkanalen bör användas vilket innebär att provtagning under portio (bakre fornix) inte rekommenderas.
1. Portio: Provtag med plastspatel ( ej träspatel - absorberar celler) Spetsen av spateln förs in i yttre modermunnen. Hela portios yta skrapas av med ett lätt tryck (1x 360o )Handgreppet behöver bytas minst en gång. Överför - direkt! - cellerna från plastspateln till fixeringsvätskan genom att vispa runt i fixeringsmediet PreservCyt 10 varv.
2. Provtag från endocervix med cytobrush. Borsten förs in (till ca två tredjedelar eller där spatelns omgång slutade) i kanalen och roteras sedan försiktigt 90-180o . Mer rotation ger inte fler celler, men riskerar däremot orsaka blödning! Överför -direkt- cellerna från borsten till fixeringsvätskan genom att vispa runt i fixeringmediet PreservCyt 10 varv, undet det att borsten samtidigt trycks mot provburkens insida.
3. Skruva på provburkens lock och dra åt locket så att lockets och burkens svarta markering möts eller överlappar en aning.
Märk provtagningsburken med etikett med streckkod innehållande patientens 10-siffriga personnummer och namn eller RID-etikett. (remiss id för cosmic). Etiketten fästs på ovanpå burkens innehållsetikett.

Provtagningsmaterial

Provburk ThinPrep Provbehållare PreservCyt kit 250 st/fp, centralförråd nr 504753
Plast spatel cytologi, centralförråd nr: 2171
Borste för cellprov, centralförråd nr: 680

Fixering

Provet fixeras direkt i provtagningsvätskan PreservCyt som består till 50 % av metanol. Det är därför viktigt att göra provöverföringen så snart som plastspateln respektive borsten förts ner i fixeringsmediet. Provet klarar sig utmärkt i rumstemperatur och är helt biologiskt inaktivt efter 15 min

Remiss
Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi" välj Cytologi VS - Klinisk Remiss (Ej GCK)

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6357, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).

Remissinnehåll

För att förhindra förväxling av burkar samt fel identitetsmärkning är det av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering för optisk läsning (etikett med streckkod) (personnummer 10 siffror, namn). Alla remisser ska ha giltig avsändaruppgifter, för optisk läsning (streckkod). Telefonnummer till provtagningsstället (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Remissen bör innnehålla uppgift om indikation, senaste menstruation/menopaus, hormontillförsel eller preventivmedel, kliniska fynd, inklusive ev. kolposkopi och gynekologiska operationer av betydelse för bedömningen, pågående cytostatikabehandling och genomförd strålbehandling inom gyn-området, immundefekt och immunsuppresion.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Transport

För att undvika läckage skruva på burkens lock ordentligt tills den svarta markeringen på lockets kant möter den svarta markeringen på burkens hals,
Provburken förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till laboratoriet i lämplig transportlåda tillsammans med ifylld remiss.
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr 8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter
Art nr 95.1714 Klämma/Clips 220 mm
Art nr 95.1713 Påse
Art nr 95.1712 Absorptionsmaterial

Svarstid

Svar lämnas normalt inom sju kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Vid behov av kompletterande analys såsom HPV-analys kan svaret dröja ytterligare upp till 10 kalenderdagar.

Övrigt

HPV-typning:

Analysen utförs av Klinisk Mikrobioloig Kalmar.
Reflextest; Prover med diagnos Lätt skivepitelatypi (ASC-US) och LSIL-låggradig intraepitelial skivepitellesion (tidigare CIN1) skickas för HPV-typning via cytologlab
Övrig HPV-typning: skriv/markera tydligt på remissen att HPV-typning önskas. HPV kan beställas inom 2 månader efter provtagning, provburkar sparas upp till 2 månader innan destruktion.

Övrig information se vårdprogram

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43