B-PEth 16:0/18:1

Publicerad: 2024-01-03 15:56 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS!
Som försiktighetsåtgärd bör man undvika att rengöra insticksstället med tvättsprit
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Provet ska inte centrifugeras.
Helblod är hållbart 7 dygn i rumstemepratur och 21 dagar vid förvaring i kyla, 2-8°C

Utförare:

Analysfrekvens:

2-3 ggr/vecka

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

320,00kr (internt),390,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<0,05 umol/L Ingen eller låg alkoholkonsumtion µmol/L
0,05-0,30 umol/L Måttlig alkoholkonsumtion µmol/L
>0,30 umol/L Överkonsumtion µmol/L

Information hämtad från (dokument):

PEth2130-K, Dok-ID:179140     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund


Medicinsk bakgrund

Skadlig alkoholkonsumtion är ett stort problem såväl i Sverige som i världen och alkoholöverkonsumtion är en bidragande orsak till ett stort antal sjukdomar. Det är framförallt tre mekanismer som bidrar till alkoholens skadeverkningar, den toxiska effekten på vävnader och organ, alkoholberoende och olyckor orsakade av alkoholberusning .

Fosfatidyletanol (phosphatidylethanol), PEth, är ett samlingsnamn för en grupp fosfolipider som normalt inte förekommer i kroppen. PEth karaktäriseras av två fettsyror och en fosforyl-etyl-grupp som är bundna till ett glycerolskelett. Vid närvaro av etanol bildas PEth från fosfatidylkolin i cellmembranet, istället för den normala metaboliten fosfatidsyra som bildas vid närvaro av vatten (1). Eftersom PEth enbart bildas vid närvaro av etanol kan mätning av koncentrationen i helblod användas som en specifik alkoholmarkör (2). Vid regelbunden alkoholkonsumtion/missbruk ansamlas PEth i röda blodkroppar. Alkoholhalten, tiden och cellmembranens innehåll av byggstenar har betydelse för halten av PEth som bildas, men det finns samband mellan mängd konsumerad alkohol och halten PEth i blodet(1). Ju kraftigare alkoholkonsumtion/missbruk desto högre blir koncentrationen (3).

Man har identifierat 48 olika former av PEth varav 16:0/18:1 och 16:0/18:2 är de dominerande formerna. 16:0/18:1 är den formen som förekommer till största delen i humant blod (ca 40%) och den korrelerar väl med den totala PEth koncentrationen(2, 4 5).

Bedömning

Bildningen av PEth är dosberoende men det förekommer en betydande individuell variation. Vid avhållsamhet från alkohol är halveringstiden 4-6 dagar och PEth kan påvisas i ca en månad efter avslutat alkoholintag om det tidigare varit kraftigt förhöjda värden. Upprepade, större alkoholintag ger förhöjda PEth-värden inom en vecka (2).

Referenser

1. L Walther, Methodological and clinical evaluation of the alcohol marker phosphatidylethanol (PEth), 2018
2. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012: 732
3. Aradottir S, Asanovska G, Gjerss S, Hansson, P and Alling C. (2006) Phosphatidylethanol (PEth) concentrations in blood are correlated to reported alcohol intake in alcohol depend-ent patients, Alcohol, 41, 431-437.
4. Helander A, Zheng Y et al Clinical Chemistry, Molecular Species of the Alcohol Biomaarker Phosphatidyletanol in Human Blood Measured by LC-MS, 2009
5. Gnann H, Engelmann C, Skopp G, Winkler M, Auwärter V, Dresen S, Ferreirós N, Wurst FM, Weinmann W. Identification of 48 homologues of phosphatidylethanol in blood by LC-ESI-MS/MS. Anal Bioanal Chem. 2010 Apr;396(7):2415-23

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

PEth bildas endast i närvaro av etanol och viss bildning kan fortsätta utanför kroppen (i provröret) om blodet innehåller etanol, vilket kan ge falskt höga värden. Prov bör därför helst tas när patienten är nykter.

Provet ska inte centrifugeras.

Minsta provvolym: 500 µL

Helblod är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 21 dagar i 2-8 °C,
Provet får inte frysas vid -20°C eftersom det kan påskynda bildning in vitro.
Vid förvaring i -80°C är provet hållbart i 18 månader.
Hemolyserat helblod är hållbart 4 dygn i rumstemperatur och i 2-8 °C och i -80°C är provet hållbart i 18 månader.
Referns: se metod.