P-ALP(Alkaliska fosfataser)

Publicerad: 2023-11-10 10:41 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör hållbart 2 dygn i kylskåpstemp.
Avhälldplasma hållbart 1 vecka i rumstemp, 1 vecka i kylskåpstemp och 2 mån i ≤ -20 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas Saknas
1 år1,7-7,6 µkat/L1,7-7,6 µkat/L
8 år1,8-4,6 µkat/L1,8-4,6 µkat/L
14 år1,3-8,0 µkat/L1,3-8,0 µkat/L
18 år1,1-5,3 µkat/L0,6-3,7 µkat/L
>18 år0,6-1,8 µkat/L0,6-1,8 µkat/L

Information hämtad från (dokument):

ALP (P-Alkaliska fosfataser) DokID 203110     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Alkaliskt fosfatas (ALP) är en familj av membranassocierade enzymer som bland annat finns i gallgångsepitel, benets osteoblaster, tunntarmens mukosa, proximala njurtubuli samt i placentas trofoblaster och andra germinalceller. Hos friska vuxna härrör ALP-aktiviteten främst från gallgångsepitelet, medan den hos barn och ungdomar kommer främst från skelettets osteoblaster. Indikation för P-ALP analys är diagnostik och uppföljning av lever- och gallvägssjukdomar och skeletsjukdomar med ökad osteoblastaktivitet (1,2).

Bedömning

Intra- och extrahepatiskt avflödeshinder i gallvägarna (granulomatösa sjukdomar såsom sarkoidos och tuberkulos, infiltrativa sjukdomar såsom lymfom och leukemi, olika typer av tumörer och metastaserande cancer, koledokussten, primär biliär cirrhos, primär skleroserande cholangit m.m.) leder till höga ALP-värden genom att stasen inducerar syntesökning av ALP i gallgångsepitelet. Även läkemedelspåverkan, levercirrhos och hepatit kan ge förhöjd ALP nivå. Höga ALP-värden ses även vid skelettpåverkan som vid Pagets sjukdom, avancerad rakit, skelettmetastaser med hög osteoblastaktivitet, hyperparatyreoidism, frakturer i läkning, osteomalaci, osteogent sarcom och vid benign hyperfosfatasemi som kan ses hos spädbarn.
ALP stiger normalt i slutet av graviditet. Konstant förhöjda värden av ALP utan påvisbar sjukdom kan tyda på förekomst av cirkulerande komplex mellan ALP och immunoglobuliner. Låga nivåer kan ses vid den ärftliga sjukdomen hypofosfatasemi (1,2).

Förhöjd ALP aktivitet ses vid såväl leverpåverkan som vid icke leversjukdom. Avflödeshinder i gallvägsträdet (malignitet, primär biliär cirrhos, primär skleroserande cholangit) leder till ökad ALP aktivitet genom att stasen inducerar syntesökning av ALP i gallgångsepitelet. Typiskt ses hög ALP nivå därför vid gallvägsobstruktion såväl intra- som extrahepatiskt. Även annan leverpåverkan som vid läkemedelspåverkan, levercirrhos, hepatit och infiltrativa sjukdomar som påverkar levern kan ge förhöjd ALP nivå.
Vid vissa tarmsjukdomar kan ibland ökning av ALP förekomma.
Konstant förhöjda värden av ALP utan påvisbar lever-, skelett- eller tarmsjukdom ses vid cirkulerande komplex mellan ALP och immunoglobuliner.
I slutet av graviditeten stiger P-ALP p g a tillskott av placentafosfatas.

Bestämning av andra biokemiska markörer såsom GT, ALAT, Bilirubin, LD, Albumin och P-ALP isoenzymer kan bidra till att avgöra genes till ALP stegring

Referens
1.
Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 475-476.
2. William Malcolm Charles Rosenberg, Tony Badrick, Stanley F. Lo, Sudeep Tanwar. Tietz Textbook of Laboratory Medicine, 51, 701-763.e21.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
I mycket sällsynta fall kan gammopati, särskilt typ IgM (Waldenströms makroglobulinemi),
orsaka icke tillförlitliga resultat