B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)

Publicerad: 2024-03-07 14:03 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används MAP-rör (microtainerrör) EDTA art.nr. 5112. Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Provet är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 1 dygn i 2 - 8 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

40,00kr (internt),48,80kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
180 dagar2,0-6,8 %1,3-6,8 %
1 år1,4-3,8 %1,4-4,5 %
5 år1,1-3,6 %1,0-3,6 %
11 år1,0-4,9 %1,0-4,7 %
17 år1,6-6,1 %1,4-6,4 %
>17 år1,3-9,0 %1,3-9,0 %

Information hämtad från (dokument):

IPF (B-Andel omogna trombocyter), Sysmex XN-9100/1000, Dok-ID:218924     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Omogna trombocyter (Immature platelet fraction, IPF) innehåller RNA, s.k. retikulerande trombocyter, till skillnad från mogna trombocyter vilket gör att de kan särskiljas. Till en början på 1990-talet genom analys med flödescytometri, men med teknisk utveckling såsom sofistikerade fluorescensmetoder har analysen av omogna trombocyter också blivit tillgänglig på automatiserade hematologi-instrument. IPF kan rapporteras i absoluta antal liksom i procentandel av totaltrombocytantalet. Andelen IPF återspeglar benmärgens trombopoes och kan användas för diagnostik och uppföljning av tillstånd som påverkar omsättningen av trombocyter såsom idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), trombotisk trombocytopen purpura (TTP) / hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) och blödning. Utöver dessa tillstånd kan IPF också användas för monitorering av sjukdomsprogress och för att bedöma trombocyttransfusionsbehov exempelvis efter kemoterapi. Exempelvis normaliseras IPF omkring 1-2 dygn innan ökning av totaltrombocytantalet vilket gör att onödig trombocyttransfusion kan undvikas. Analys av IPF medger således en möjlighet att bedöma om en trombocytopeni är orsakad av en ökad konsumtion/destruktion av trombocyter eller av en benmärgshämning. (1)

Bedömning

Förhöjda nivåer av IPF kan ses vid tillstånd med hög omsättning av trombocyter såsom disseminerad intravasal koagulation (DIC), trombotisk trombocytopen purpura (TTP) / hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) samt blödning. Sänkta nivåer däremot kan ses vid benmärgshämning såsom vid aplastisk anemi, nutritionsdefekter och läkemedelsinducerad myelosuppression t.ex. efter kemoterapi. Känsligheten med IPF varierar mellan 47-93% för tillstånd som ITP, TTP, DIC, aplastisk anemi, MDS och återhämtning efter transplantation/kemoterapi, och motsvarande specificitet 85-98% och med positiva prediktiva värden i området 83-93%. (1)

Referenser

1. Ali SA, Shaikh MS. Clinical Utility of Immature Platelet Fraction - An Advanced Parameter in Laboratory Hematology. J Coll Physicians Surg Pak. 2016 Sep;26(9):798-9. doi: 2441.