Multiresistenta bakterier

Publicerad: 2021-04-30 12:18 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Om behandlingsindikation eller klinisk frågeställning finns för t.ex. infekterade sår måste separat provtagning för ”allmän odling” utföras i tillägg till de rekommenderade screen-undersökningarna enligt vårdprogrammet.

Tillfälligt provtagningsmaterial

För närvarande är det problem att få ordinarie provtagningsmaterial. Var god och använd Artikelnr: 20727 Provtagningspinne Copan svartAllmän screen för multiresistenta bakterier (MRSA, VRE och ESBL)

-Svalg-näsa-perineum/ Multiresistenta bakterier (S,N,P) MRB. Tre provrörsetiketter erhålls från en remiss. Tag separata pinnar från varje provtagningslokal och märk rören med S- för svalg, N- för näsa och P- för perineum.
-Sekret/Multiresistenta bakterier riskfaktor MRB. Skapa en separat remiss för varje annan lokal som ska provtas (d.v.s. samtliga hudskador, kateteringångar, KAD-urin etc)
-Rectum-faeces/ Multiresistenta bakterier faeces MRB. Skapa en separat remiss för detta prov.

Endast MRSA-screen, uppföljning av MRSA-bärare eller smittutredning kring känt MRSA-fall

-Svalg-näsa-perineum/ MRSA screen (S,N,P). Tre provrörsetiketter erhålls från en remiss. Tag separata pinnar från varje provtagningslokal märk med rören med S- för svalg, N- för näsa och P- för perineum.
-Sekret/ MRSA screen riskfaktor. Skapa en separat remiss för varje annan lokal som ska provtas (d.v.s. samtliga hudskador, kateteringångar, KAD-urin etc)


Multiresistenta bakterier

Provtagning:

Flocked swab Copan eSwab (rosa kork)


Artikelnr: 102431
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.