P-D-dimer (FEU)

Publicerad: 2024-02-09 15:56 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas omgående till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, ljusblå propp
Volym: 5 mL drar 2,7 mL
Tillsats: Na-citrat
Artikelnr: 2414

Hantering:

Provmängd kontrolleras och att det ej finns koagel i provet genom att vända röret ett par gånger.

Centrifugera snarast vid 2000 g i 10 minuter.
Om analysen skall utföras inom 4 timmar efter centrifugering behöver plasman inte separeras. I annat fall bör plasman separeras från blodkropparna. För att separera plasma, använd pipett av plast och överför till plaströr.
Hållbarhet: Plasma är hållbar 4 timmar i rumstemperatur. Separerad plasma är hållbar 24 timmar i 2 till 8°C och 4 veckor i -18 ºC.

OBS!Beställs fler koagulationsanalyser på samma rör sänds plasman alltid fryst till laboratoriet.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
50 år<0,50 mg/L FEU
51-98 årBeslutsgräns i mg/L FEU mg/L FEU
<(0,01 x pat. ålder) mg/L FEU
>98 årBeslutsgräns 0,98 mg/L FEU

Information hämtad från (dokument):

P-D-dimer med CS-2500 Dok-ID: 179036     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Slutskedet av koagulation leder till att lösligt fibrinogen omvandlas till ett olösligt nätverk av fibrintrådar. Denna process är komplicerad och äger specifikt rum på platsen för skadan och katalyseras av trombin. D-dimer är slutprodukten av degraderat fibrin, en heterogen och ej tydligt definierad analyt. D-dimer bildas ej in vitro, vilket betyder att om D-dimer påvisats så har fibrin bildats in vivo.
Mer detaljerat sker bildning av D-dimer på följande sätt: Trombin katalyserar klyvning av några korta peptider från fibrinogen, varvid fibrinmonomerer bildas som sedan polymeriseras spontant till långa protofibriller. Under inverkan av trombinaktiverat faktor XIII så katalyseras även tvärbindning mellan protofibriller vilket leder till ett hållfast fibrinkoagel. Denna process balanseras sedan av det fibrinolytiska systemet med nedbrytning av fibrin som katalyseras av plasmin varvid en mängd olika fibrinnedbrytningsprodukter bildas. Den minsta av dessa är den s.k. D-dimeren bestående av två D-domäner. Kliniskt används testet huvudsakligen i kombination med strukturerad klinisk gradering av sannolikhet för venös tromboembolism om den kliniska misstanken är svag. Ett negativt testresultat talar då starkt emot förekomst av trombos och ger stöd för att avstå vidare utredning.

Förhöjda nivåer av D-dimer ses ofta hos inneliggande och äldre patienter med svåra sjukdomar, liksom posttraumatiskt och postoperativt samt t.ex. vid disseminerad intravasal koagulation (DIC). D-dimer stiger också vanligen under graviditet och vid graviditetstoxikos ses mycket ofta förhöjda nivåer av D-dimer. Testets stora kliniska värde är vid ett negativt utfall vid låg klinisk misstanke (t.ex. med poängbaserad diagnostisk algoritm såsom Well’s score) avseende venös tromboembolism på polikliniska patienter där det då med hög sannolikhet utesluter trombos. En förhöjd nivå bekräftar dock inte trombos men bör föranleda vidare utredning.

Införande av åldersrelaterade beslutsgränser för D-dimer från 50 års ålder fr.o.m. 2019-01-15

D-dimer har funnits i klinisk rutin sedan många år (1). Vi inför nu åldersrelaterade beslutsgränser vilket medför en minskning av antalet falskt positiva resultat (2). D-dimer stiger med ålder och detta motiverar en förändring av beslutsgränsen. Vår förhoppning är att detta medför en minskning av antalet undersökningar på röntgen. Förändringen gäller från 50 år upp till 98 år.

Ny beslutsgräns fr.o.m. 15 januari 2019.
<0,01 x patientens ålder mg/L FEU.

Ålder Beslutsgräns mg/L FEU
<51 <0,50
51 <0,51
52 <0,52
75 <0,75
98 <0,98
99 <0,98


Referenser:
1. Lindahl TL, Lundahl TH, Ranby M, Fransson SG, Clinical evalution of a diagnostic strategy for deep venous thrombosis with exclusion by low plasma levels of fibrin degradation product D-dimer. Scand J Clin Lab Invest. 1998 Jul;58(4):307-316
2. Farm M et al, Age-adjusted D-dimer cut-off leads to more efficient diagnosis of venous thromboembolism in the emergency department: a comparison of four assays. JTH 2018 May;16(5):866-875

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Hållbarhet: Plasma är hållbar 4 timmar i rumstemperatur.
Separerad plasma är hållbar 24 timmar i 2 till 8°C och 4 veckor i = -18 ºC.
Frusen plasma skall tinas upp snabbt vid 37 °C, blandas varsamt och testas inom 2 timmar. Plasma bör inte stå mer än 5 minuter i 37 °C