P-Prokalcitonin

Publicerad: 2020-05-12 16:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma är hållbart i välförslutet primärrör i 24 h i rumstemperatur och 48 h i 2-8°C.
Separerad plasma är hållbar 3 mån i < -20°C eller lika med -20°C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

230,00kr (internt),280,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
2 dagar0-6 timmar: < 2 µg/L µg/L
6-12 timmar: < 8 µg/L µg/L
12-18 timmar:< 15 µg/L µg/L
18-30 timmar:< 21 µg/L µg/L
30-36 timmar:< 15 µg/L µg/L
36-42 timmar:< 8 µg/L µg/L
42-48 timmar:< 2 µg/L µg/L
>2 dagar<0,05 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Prokalcitonin (PCT) är ett prohormon som normalt produceras av C-celler i tyreoidea då hormonet calcitonin bildas. Friska personer har normalt mycket låga nivåer av PCT i blodet.Vid bakteriella infektioner produceras dock PCT från många vävnader i kroppen och PCT
stiger i koncentration i blodbanan. Bakteriella endotoxiner och pro­inflammatoriska cytokiner är kraftiga stimuli och särskilt stor är stegringen av PCT koncentrationen vid systempåverkan såsom sepsis och septisk chock. Jämfört med CRP stiger och sjunker PCT snabbare vid bakteriella infektioner och har bättre sensitivitet och specificitet. Vid sepsis stiger halten av PCT i blodet inom 2-4 timmar och når ofta höga nivåer inom 8-24 timmar.

Halveringstid
är ca 20-24 timmar. Vid virusinfektioner påverkas ej koncentrationen av PCT. När infektionen minskar återgår PCT till normala halter, varför PCT kan användas för att följa upp insatt behandling. och som hjälp för att bedöma behov av antibiotika.

Indikation för mätning av prokalcitonin är misstanke om bakteriella infektioner och särskilt vid misstanke om sepsis. PCT nivån i blodet kan även ge vägledning beträffande antibiotikaval. Vid t ex nedre luftvägsinfektioner så som exacerbation av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har PCT visats vara av värde för att bedöma behovet av antibiotika och för att följa förloppet. Upprepade mätningar av PCT kan vara av värde för att följa ett sjukdomsförlopp.

Bedömning

Provtagning med PCT är av värde vid misstanke på svår bakteriell infektion och för vägledning vid antibiotikaval. Upprepade mätningar ger mer information än enstaka värden.
Tolkningsförslag för bedömning av PCT koncentration (µg/L).
PCT <0.05 Normalt, talar emot behov av antibiotika
PCT <0.10 Bakterieinfektion osannolik. Talar emot antibiotikabehov
PCT =0.1-0,24 Bakteriell infektion mindre trolig
PCT=0.25-0.49 Bakterieinfektion möjlig.
PCT 0,50-2,0 Bakterieinfektion trolig. Systemisk infektion/sepsis möjlig.
PCT 2,0-10 Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig.
PCT > 10 Svår systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig

Vid uppföljning under behandling med antibiotika bör PCT börja sjunka efter ca 12-24 timmar.
Antibiotikabehandlingen kan ev avslutas när PCT kommer ner till 0,5 µg/L eller har sjunkit med ca 80% om toppvärdet varit väldigt högt. Om PCT nivåerna inte sjunker bör man överväga att byta antibiotika. Höga PCT nivåer ses förutom vid bakteriella infektioner även vid brännskador, stor
kirurgi, stort trauma, malaria och första dagarna efter födseln.
PCT stiger inte signifikant vid lokala infektioner utan systemisk påverkan, svampinfektioner, virusinfektioner och vid vissa bakteriella infektioner orsakade av intracellulära bakterier såsom Mycoplasma. Lokal infektioner (urinvägsinfektioner mm) kan förekomma trots låg nivå av PCT. Till skillnad från CRP, som sjunker vid kortisonbehandling, påverkas ej PCT av kortisonbehandling vid samtidig infektion.

Referensintervall

<0,05 µg/L

Normalvärden för barn < 2 dygn gamla.

0-6 timmar: < 2 µg/L
6-12 timmar: < 8 µg/L
12-18 timmar:< 15 µg/L
18-30 timmar:< 21 µg/L
30-36 timmar:< 15 µg/L
36-42 timmar:< 8 µg/L
42-48 timmar:< 2 µg/L

Referenser

1. Wacker et al. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis, Lancet Infect Dis. 2013 Jan 31
2. Meisner M, Update on Procalcitonin Measurements. Ann Lab Med. 2014 Jul;34(4):263-273. English.
3. Bouadma L, Luyt CE, Tubach F, Cracco C, Alvarez A, Schwebel C, et al. Use of procalcitonin to reduce patients’ exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA trial): a multicentre randomised control trial. Lancet 2010;375:463-74.
4. Ternhag A, Cars O, Norman C, Struwe J. Antibiotika eller inte - Prokalcitonin kan vägleda behandlingsval. Läkartidningen 2010 nr15:985-988
5. Insert till MAS Omni Immune Pro från Thermo Scientific.
6. Cobas 6000/8000 Användarhandbok, Roche Diagnostics, aktuell version.
7. PCT Pocket Card Algorithms 106756 nr 3 EN.
8. Hohn et al. Procalcitonin-guided algorithm to reduce length of antibiotic therapy in patients with severe sepsis and septic shock BMC Infect Dis. 2013; 13: 158.
9. Chiesa C, Panero A, Rossi N, Stegagno M, De Giusti M, Osborn J.F, Pacifico. Reliability of procalcitonin concentrations for the diagnosis of sepsis in critically ill neonates. (1998) Clinical Infectious Diseases 26:664-672.

Sammanställt av Martin Carlsson 2015-09-03

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 130 µL.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
OBS!
Tilläggsbeställningar på tidigare analyserat prov kan inte utföras på grund av kontamineringsrisk. Eget rör till denna analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.