P-CA 125

Publicerad: 2021-02-24 14:47 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras i primärrör upp till 7 dygn i kylskåpstemp (2-8°C).
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Därefter fryses det avhällda provet i -20°C, som är hållbart i 3 mån.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

140,00kr (internt),170,80kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<35 kIE/L
×

Medicinsk Bakgrund

CA 125

Cancerassocierat antigen 125 (CA 125) är ett mucinliknande glykoprotein med hög molekylmassa (200-1000 kD), som definieras med hjälp av de monoklonala antikropparna ”OC 125” och ”M11”.

CA 125 uttrycks normalt under fosterstadet i s k celomiskt epitel (pleura, perikard och peritoneum). Hos vuxna har CA 125 påvisats i äggledarnas epitel, i livmoderslemhinnan och i endocervix men i blod från vuxna individer ses normalt endast låga koncentrationer av CA 125. CA 125 finns inte på ytepitelet på normala äggstockar men återfinns i en stor andel icke-mucinösa äggstockstumörer (ovarialcancer).

Vid ett cutoff-värde på 65 kIE/L är såväl sensitivitet som specificitet ca 80 % för ovarialcancer. Vid 150 kIE/L uppnår man en specificitet > 90 men vid den nivån sjunker sensitiviteten till ca 70 %. CA 125 används numera på en del håll i kombination med ”Human Epididymus Protein 4” (HE4) för riskbedömning och utredning av oklara sjukdomstillstånd i lilla bäckenet då denna kombination har visats såväl högre sensitivitet som specificitet för icke-mucinös ovarialcancer.

Koncentrationen av CA125 i serum är vid ovarialcancer relaterad till sjukdomens utbredning och markören är därför användbar för att följa sjukdomsförlopp och behandlingseffekt, samt för att upptäcka recidiv. Postoperativt ses en god korrelation mellan CA 125-nivå och kvarvarande tumörmassa och sänkningshastigheten för markören ger prognostisk information, medan en ökning av CA 125 efter primär behandling indikerar peritoniellt recidiv eller metastasering. En ökning av CA 125 med > 50 % signalerar recidiv mer än 4 månader innan kliniska tecken kan ses.

Förhöjt CA 125 kan även ses hos patienter med cervix- och uteruscancer (ca 30 %), pankreascancer (ca 60 %), lungcancer (ca 30 %), kolorektal cancer (ca 25 %) och bröstcancer (ca 10 %). Förhöjda värden kan även ses vid kirurgi i anslutning till pleura, perikard och peritoneum, samt vid levercirrhos med ascites, njursvikt resp pankreatit.
Lätta ökningar ses även under menstruation, sista trimestern vid graviditet, samt vid benigna ovarialcystor, myom och endometrios.


Referenser
1. Nilsson-Ehle P, Berggren-Söderlund M, Theodorsson E, red. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur 2012, 9:e upplagan sid 640.

2. Roche produktblad: CA 125 II , CA 125 II.ms_11776223322.V16.sv.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras även som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.