P-CA 15-3

Publicerad: 2021-02-24 14:46 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras i primärrör upp till 7 dygn i kylskåpstemp (2-8°C).
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Därefter fryses det avhällda provet i -20°C, som är hållbart i 3 mån.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

150,00kr (internt),183,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<25 kIE/L
×

Medicinsk Bakgrund

CA 15-3

Cancerassocierat antigen 15-3 (CA 15-3, MUC-1) är ett högmolekylärt mucin med en repetitiv aminosyrasekvens om 20 aminosyror som är mycket högt glykosylerade (högt kolhydratinnehåll). CA 15-3 definieras av de monoklonala antikropparna ”115 D8” och ”DF3”. Molekylmassan för CA 15-3 anges till ca 300-400 kDa.

CA 15-3 är lokaliserat till bröstkörtelgångarna och markören kan användas för monitorering och behandlingskontroll av patienter med bröstcancer och för att upptäcka recidiv. Nivån av CA 15-3 förefaller vara väl korrelerat till kliniskt stadium.

I tidiga stadier av bröstcancer är markören förhöjd hos ca 15 - 35 % av patienterna och i sena, metastaserande stadier hos upp till 75-90 % av fallen. Värden på > 50 kIE/L är liktydigt med stor risk för metastasering och dålig prognos. Postoperativ kontroll görs efter c a 6 v och sedan var 3:e mån. Om värdena är stabila, räcker det med 1-3 kontroller/år. En ökning med > 50 % signalerar recidiv i genomsnitt 4 månader före kliniska tecken.

Vid andra metastaserande tumörsjukdomar, framför allt ovarialcancer och andra gynekologiska cancrar kan man också se påtagligt förhöjda värden av CA 15-3. Vid lungcancer, pankreascancer, kolorektal, resp ventrikelcancer kan man se lätt förhöjda nivåer.

Även vid en del benigna bröstsjukdomar, leverpåverkan, njursvikt, samt vissa gynekologiska och urologiska sjukdomar, bakteriella infektioner och graviditet ses ibland en liten ökning av CA 15-3, oftast < 50 kIE/L.


Referenser

1. Nilsson-Ehle P, Berggren-Söderlund M, Theodorsson E, red. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur 2012, 9:e upplagan sid 639-40.

2. Roche produktblad: CA 15-3 II_sv_17.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras även som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.