P-CA 19-9

Publicerad: 2021-02-24 14:46 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras i primärrör upp till 7 dygn i kylskåpstemp (2-8°C).
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Därefter fryses det avhällda provet i -20°C, som är hållbart i 3 mån.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

140,00kr (internt),170,80kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<27 kIE/L
×

Medicinsk Bakgrund

CA 19-9

Cancerassocierat antigen 19-9 (CA 19-9) är ett sialylerat Lewis A blodgruppsantigen (sialyllakto-N-fukopentaos II) som definieras med hjälp av den monoklonala antikroppen ”1116 NS 19-9”. CA 19-9 är ett glykoprotein vars minsta enhet har molekylmassa ca 36 kDa. I serum förekommer CA 19-9 som ett högmolekylärt mucin med molekylmassa > 1000 kDa.
Detta mucin förekommer normalt i pankreas, ventrikel, lever gallblåsa, gallgångar och lunga.

Flera olika typer av cancerceller med ursprung i mag-tarmkanalen kan överuttrycka CA 19-9 men markören används famför allt för differentialdiagnos och kontroll av patienter med pankreascancer (sensitivitet 70-95 %). Ingen korrelation föreligger mellan tumörstorlek och analysvärdena för CA 19-9, men markören korrelerar hos individen med progression och behandlingseffekt. Patienter med CA 19-9-serumnivåer över 10 000 kIE/L har nästan alltid distala metastaser. Bestämningen av CA 19-9 kan inte användas för tidig upptäckt av pankreascancer.

Vid ventrikel- och kolorektal cancer ses i avancerade stadier förhöjt CA 19-9 i cirka hälften av fallen; medan man vid gallgångscancer ser förhöjda värden i ca 65-80 % av patienterna.

Lätt/måttlig ökning (i regel < 100 kIE/L) av CA 19-9 kan även ses vid en del benigna sjukdomar som vissa lungsjukdomar (cystisk fibros), levercirros och inflammatoriska gastrointestinala sjukdomar bl a pankreatit och kolecystit.
Ca 3-7 % av befolkningen är Lewis a/b-negativa Le(a-b-) och kan inte uttrycka mucinet med den reaktiva determinanten CA 19-9. Detta måste tas i beaktande vid tolkning av resultaten.Referenser

1. Nilsson-Ehle P, Berggren-Söderlund M, Theodorsson E, red. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur 2012, 9:e upplagan sid 637-8.

2. Roche produktblad: CA 19-9.ms_11776193122.V21.sv.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 110 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras även som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.