P-Transferrinreceptor,löslig (sTfR)

Publicerad: 2021-11-17 10:16 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i rör med separationsgel är efter centrifugering hållbart i 30 timmar vid 2-8°C.
Avhälld plasma är hållbar i väl förslutet i rör i 3 dygn vid rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 °C och 4 veckor förvarat i ≤ –18 °C. Fryses endast en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

70,00kr (internt),85,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0 år0,84-7,1 mg/L0,84-7,1 mg/L
<1 år0,84-7,1 mg/L0,84-7,1 mg/L
1 år2,7-10 mg/L2,7-10 mg/L
>1 år2,7-10 mg/L2,7-10 mg/L
5 år2,7-10 mg/L2,7-10 mg/L
<5 år2,7-10 mg/L2,7-10 mg/L
>5 år2,4-9,4 mg/L2,4-7,1 mg/L
<10 år2,4-9,4 mg/L2,4-7,1 mg/L
10 år2,4-9,4 mg/L2,4-7,1 mg/L
>10 år2,0-6,9 mg/L2,0-6,9 mg/L
<18 år2,0-6,9 mg/L2,0-6,9 mg/L
18 år2,2-5,0 mg/L1,9-4,4 mg/L
60 år2,2-5,0 mg/L1,9-4,4 mg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Järn transporteras normalt i blodet bundet till transportproteinet transferrin. Järnupptaget till cellerna görs via transferrinreceptorn (TfR) som sitter i cellmembranet på kroppens samtliga celler. Receptorerna möjliggör transporten av järn in i cellen där järnet binds till olika proteiner som t ex hemoglobin och ferritin. Flest transferrinreceptorer finns på de celler som deltar i bildningen av röda blodkroppar/erytropoesen. Hos icke-gravida finns 70-80% av kroppens transferrinreceptorer på erytrocyternas förstadier i benmärgen (2). Antalet transferrinreceptorer som finns på cellerna är proportionell till behovet av järn i cellerna. Ju större behov av järn desto fler transferrinreceptorer på cellytan. Transferrinreceptorn består av en extracellulär del, av en hydrofob del som passerar cellmembranet samt av en intracellulär del (1,3). En viss andel av transferrinreceptorerna klyvs kontinuerligt av och förs ut till blodbanan. Koncentrationen i blodet av denna del av receptorn kallas ”löslig transferrinreceptor” (soluble transferrinreceptor) d.v.s. sTfR (1,3). Koncentrationen av löslig transferrinreceptor är direkt beroende av totala koncentrationen av TfR (1).

Bedömning

Koncentrationen av sTfR ökar vid ökat cellulärt järnbehov som vid järnbrist och vid ökad aktivitet. Järnbrist karakteriseras av ökad erytropoietisk aktivitet, ökat retikulocytantal samt av låga koncentrationer av ferritin i plasma. Till skillnad från transferrin och ferritin så påverkas inte koncentrationen av sTfR av inflammation eller leversjukdomar vilket är en stor fördel (1). Det kan således vara av värde att analysera sTfR vid differentialdiagnostik mellan järnbristanemi och sekundäranemier (1,3). Vid båda tillstånden är S-Järn lågt medan sTfR är förhöjd vid järnbristanemi men normal vid sekundäranemi då järndepåernas storlek är normal. Dessa två olika typer av anemier har samma symptom men kan alltså särskiljas endast genom att utesluta järnbrist. Detta är mycket viktigt, då t ex järnbrist via intestinal blödning ofta är första tecknet på cancersjukdom. Undersökningar har visat en sensitivitet på 86 % och specificitet på 75 % vid användande av sTfR vid screening för järnbristanemi (3). Vid polycytemi, hemolytisk anemi, talassemi, ärftlig sfärocytos, sickle-cellanemi, megaloblastisk anemi, myelodysplastiskt syndrom och vitamin B12-brist påvisas också förhöjda sTfR-värden. När brist på funktionellt järn föreligger under graviditet kan förhöjda sTfR-koncentrationer ses. Mätningar av koncentrationen av sTfR kan även vara av värde vid RhEPO-behandling (5). En påvisad ökning av sTfR har sett efter injektion av rekombinant humant erytropoetin (2).
sTfR-index (sTfR-koncentration/log ferritinkoncentration (5) kan vara av värde vid differentialdiagnostik mellan järnbristanemi, sekundäranemi och kombinerad järnbrist- och sekundäranemi (7).

Barnreferensintervall

Barnreferensintervall utförda med andra metoder visar att barn har ca 25 % högre värden än kvinnor (8)

Referenser

1. Nilsson-Ehle P et al.: Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 2012 Studentlitteratur nionde upplagan: 234-239.
2. Cook JD: The measurement of serum transferrin receptor. 1999 Am J Med Sci 318:269-276.
3. Infusino I et al.: Soluble Transferrin Receptor (sTfR) and sTfR/log Ferritin Index for the Diagnosis of Iron-Deficiency Anemia a Meta-Analysis. 2012 American Journal of Clinical Pathology 138: 642-649.
4. Cobas 6000 Användarmanual Cobi-CD, Roche Diagnostics, v1.0, 2005-10-10.
5. Metodblad Cobas, STFR, Roche Diagnostics, 2013-10, V 7.0 sve.
6. Kalibratorblad Cobas, Preciset sTfR, Roche Diagnostics, 2013-07 V 5 eng.
7. Skikne B S: Serum transferrin receptor. 2008 American Journal of Hematology 83:872-875.
8. Mei Z et al. Serum soluble transferrin receptor in US preschool children and non pregnant women of childbearing age from the National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2010. Clinica Chimica Acta 413 (212) 1479-1484

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.